กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมชูนิทรรศการผลสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่ และแปลงใหญ่มะม่วง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี พร้อมมุ่งมั่นดำเนินงานสนองนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ชูนิทรรศการผลงานแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด และถอดบทเรียนแปลงใหญ่มะม่วงของ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับการวางแผนจัดการด้านผลิตและตลาด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 129 ปี วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีในกิจกรรมดังกล่าวทั้งพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด สร้างชาติสร้างเกษตรไทยให้รุ่งเรือง” โดยดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมคน รวมพื้นที่ ยกระดับคุณภาพ ร่วมบริหารจัดการ พัฒนาไปสู่การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1. ลดต้นทุนการผลิต 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. พัฒนาคุณภาพ 4. การตลาด และ 5. การบริหารจัดการ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานหลักจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับอีก 12 หน่วยงาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่แต่ละหน่วยงานมีบทบาทการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร รวมถึงการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งนิทรรศการที่จัดแสดง ได้แก่ นิทรรศการความสำเร็จด้านบริหารจัดการของแปลงใหญ่มะม่วง อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตของกลุ่มนาแปลงใหญ่ จังหวัดตาก และ จังหวัดร้อยเอ็ด, แมลง…ทางเลือกใหม่ของอาหารโลก, ศักยภาพของที่ดินและการจัดการดินมุ่งสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่, ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจัดบูธนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ได้แก่ Tesco Lotus, Makro, Tops และไปรษณีย์ไทย

สำหรับการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ผลการดำเนินงานขณะนี้มีแปลงใหญ่ จำนวน 8,126 แปลง เกษตรกร 451,529 ราย พื้นที่ 7,383,153 ไร่ ก่อให้เกิดความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตมีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต คุณภาพได้มาตรฐาน เชิงสังคม เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งการผลิตการตลาด และเชิงสิ่งแวดล้อม เกษตรกรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มสะสมตลอด 5 ปี โดยลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 24,854 ล้านบาท เพิ่มผลผลิต 22,422 ล้านบาท รวมมูลค่าเพิ่ม 47,276 ล้านบาท

ในส่วนของนิทรรศการที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกและนำมาแสดงครั้งนี้เป็นผลสำเร็จของการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มะม่วงที่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชนิดสินค้ามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP พื้นที่ 885 ไร่ สมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน 55 ราย มีการบริหารจัดการโดยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสมาชิกแปลงใหญ่ ได้แก่ การซื้อปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด และการจำหน่ายผลผลิต ลักษณะตลาดเป็นแบบตลาดข้อตกลง จำหน่ายบริษัทส่งออกโดยตรงมีตลาดส่งออก เช่น จีน เกาหลี ฮ่องกง รัสเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตสารชีวภัณฑ์ และเป็นหน่วยประสานการบูรณาการ กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตและการจัดการมาตรฐานสินค้า GAP กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการทำธนาคารปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ วัสดุการทำปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์ดิน และสารปรับปรุงดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการตลาด และภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้ด้านตลาดส่งออก และรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ผลลัพธ์ที่ได้ในส่วนของต้นทุนการผลิต ก่อนเข้าร่วมโครงการ 20-25 บาท/กิโลกรัม หลังเข้าร่วมโครงการเหลือ 15-20 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 25 ปริมาณผลผลิต ก่อนเข้าร่วมโครงการ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ หลังเข้าร่วมโครงการ 1,500 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ส่วนแผนการพัฒนาของกลุ่มในอนาคตมุ่งเน้นการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สามารถสั่งซื้อมะม่วงเกรดพรีเมียมส่งออกเป็นของขวัญของฝาก การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจากกลุ่มผู้ค้ามะม่วงในภาคการเกษตร นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังประสบความสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงที่ออกมามากเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบต่อยอดสั่งซื้อทั้งตลาดภายในและต่างประเทศช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด โดยประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาจุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงช่วยระบายสินค้าในระยะที่มีผลผลิตออกจำนวนมาก รวมทั้งใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางเปิดรับ Pre-order จากลูกค้าทั่วประเทศไทยด้วย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการมุ่งปฏิรูปภาคการเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ซึ่งต้องเร่งขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลักสำคัญของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตโดยเปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์รองรับยุค New Normal และร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์สร้างเครือข่าย “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้สู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยําพร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมผ่านข้อมูล Agri-Map ยุทธศาส๐ตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนมีการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนในการสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลและนำพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน