ปลาเค็มกางมุ้ง งานแปรรูปเด่น สร้างรายได้ ชาวหาดสำราญ ตรัง

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย คุณวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะนิเทศงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับการนิเทศ ซึ่งมีประเด็นการขับเคลื่อนงานนโยบายการประเมินวิสาหกิจชุมชน การประกวด ศจช. และ ศดปช. ดีเด่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และเชื่อมโยงตลาด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับไร่นา โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม้ผลอัตลักษณ์ เกษตรผสมผสาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร พืชฤดูแล้ง ทะเบียนเกษตรกร ระบบ    ส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ศพก. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเกษตรกร บุคคล และสถาบัน รวมทั้งประเด็นปัญหา (Hot Issue)

ในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอำเภอหาดสำราญ คณะนิเทศได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรคือ การผลิตปลาเค็มกางมุ้ง ซึ่งมีรสชาติดี กลมกล่อม สะอาด และปลอดภัย โดยปลาที่นำมาทำปลาเค็ม ได้แก่ ปลาสีเสียด (แดดเดียว เนื้อส้ม) ราคากิโลกรัมละ 300 บาท ปลากุเลา (แดดเดียว) ราคากิโลกรัมละ 600 บาท และปลาใบ (แดดเดียว ปลาหวาน) ราคากิโลกรัมละ 300 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเป็นอย่างดี

สะอาด ถูกหลักอนามัย

นอกจากนี้ คณะนิเทศได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอหาดสำราญ (วิทยากร : คุณสุเทพ นิรันรัตน์) ดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การปลูกพืช เช่น เสาวรส ฟักเขียว พริกไทย ไผ่ กล้วย ผักสวนครัว และการเลี้ยงปลา สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ตลอดปี และคณะนิเทศยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศพก. อำเภอหาดสำราญ (วิทยากร : คุณชม ชุมสกุล) ดำเนินกิจกรรมหลักคือ ยางพารา และยังเป็นที่ตั้งของ ศดปช. และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกาะสักอีกด้วย

สนใจปลาเค็มกางมุ้ง สอบถามได้ที่ FB : ปลาเค็มกางมุ้ง หาดสำราญ โทรศัพท์ 097-083-7844

ปลาเค็ม ราคาดี

……………………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564