วว. / บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหารฯ ร่วมพัฒนาเครื่องต้นแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ขนาด 20 ตันต่อวัน

วันนี้ (8 เมษายน 2564) ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายพนัส สวัสดิ์กุลพงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบริการที่ปรึกษาเครื่องผลิตแป้งขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด 20 ตัน” เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของตลาด รวมถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการความร่วมมือของ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ กับ บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในครั้งนี้ คือการต่อยอดโครงการพัฒนาเครื่องตันแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการขยายกำลังการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป จากเดิม 2 ตันต่อวัน ให้มีขนาด 20 ตันต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของตลาด รวมถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน การบูรณาการผสานความร่วมมือจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานทั้งสองฝ่ายและประเทศ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป

“…ความร่วมมือของ วว. และบริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหารฯ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังการปฏิรูปเชิงโครงสร้างโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยการเร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย พัฒนา ในการสร้างนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจภาครัฐ และภาคประชาสังคม อย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายที่สำคัญของ วว. คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ…” ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต กล่าว

นายพนัส สวัสดิ์กุลพงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือและต่อยอดการพัฒนาเครื่องตันแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกับ วว. จะช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเป็นผู้นำอาหารด้านขนมจีน และนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาในอาหารชนิดนี้ให้เป็นอาหารคู่วัฒนธรรมไทย อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเพื่อคนทั้งโลก มีแผนงานในอนาคตในการลงทุนทางด้านธุรกิจ โดยการจัดตั้ง บริษัท ทำนา มารับผิดชอบเรื่อง “ข้าว” ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญ สร้างอุตสาหกรรมแป้งเหลว ต่อยอดจากแป้งหมักขนมจีน เพื่อกระจายเข้าสู่การบริโภคในครัวเรือน การทำอุตสาหกรรมครัวกลาง เพื่อป้อนร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหารในแนวเส้นของคนเอเชีย ฯลฯ สร้างอุตสาหกรรมขนมจีน เพื่อการส่งออก สร้างกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพการทำนา และการทำขนมจีน ทั้งนี้ ในการพัฒนาต่อยอดความคิดมุ่งจัดตั้งมหาวิทยาลัย คนทำขนมจีน เพื่อฝึกฝนให้คนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพชนิดนี้ และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นการรณรงค์ให้อาหารชนิดนี้ เป็นอาหารทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ผู้ประกอบการสนใจการวิจัยพัฒนาเครื่องต้นแบบในสาขาต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก วว. ได้ที่ โทร. (02) 577-9000  อีเมล [email protected]