มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ 3 จังหวัด แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญ   วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้องค์ความรู้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่

โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยจ้างงานและประสานงานทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการภายในพื้นที่ บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ไปดำเนินการโครงการด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล (Community Big Data) เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนอย่างมี Inpact อย่างยั่งยืน