DITP ยืนยัน ทั่วโลกเชื่อมั่นผลไม้ไทยปลอดภัยมีคุณภาพ เผยมูลค่าการส่งออกโต 1.2 แสนล้าน ในสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนทั่วโลก โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนบรรจุภัณฑ์อาหาร ทำให้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น โดยมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้ออาหารและคำนึงถึงที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งที่ปลอดภัยทุกขั้นตอน

จากการลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “การรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก (COVID-19 Prevention Best Practice)” ของ 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้จัดตั้ง “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Deliver with Safety) เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีระบบการควบคุมป้องกันที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ปลอดการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส สินค้าการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ของไทยยังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งในปี 2563 มีมูลค่ารวม 128,337.07 ล้านบาท

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลไม้ไทยมีผลผลิตที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่างประเทศ ซึ่งผู้บริโภคในต่างประเทศนิยมสินค้าผลไม้ไทยเนื่องจากมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีรสชาติเป็นที่นิยม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตผักผลไม้ของไทยค่อนข้างสูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งทำให้คู่ค้าและผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลผลิตผลไม้ไทย โดย DITP ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลกในทุกกระบวนการผลิต การบรรจุ และการขนส่ง พร้อมส่งเสริมการทำการตลาดสินค้าผลไม้พรีเมียม โดยเน้นเรื่องเอกลักษณ์ด้านคุณค่า สายพันธุ์ที่โดดเด่น และคุณภาพที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ภาครัฐยังควบคุมกำกับดูแลการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลไม้ไทยเป็นที่ต้องการของทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

“DITP มีนโยบายผลักดันผลไม้ไทยส่งออกสู่ตลาดโลกมาโดยตลอด ซึ่งได้สินค้าผลไม้ไทยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ในทุกๆ ปี แม้แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สินค้าส่งออกผลไม้ไทยยังคงขยายตัว และได้รับความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในปี 2563 สินค้าผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งของไทย มีปริมาณการส่งออก 2,138,698 ตัน คิดเป็นมูลค่า 128,337.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.45 แบ่งเป็น 1) ผลไม้สด มีปริมาณ 1,645,505 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104,257.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.44 2) ผลไม้แช่แข็ง มีปริมาณ 44,581 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,063.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.09 และ 3) ผลไม้แห้งและอื่นๆ มีปริมาณ 448,612 ตัน คิดเป็นมูลค่า 16,016.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.23 ซึ่งไทยมีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน เวียดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.03 ของการส่งออกผักผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งทั้งหมด โดยในปี 2564” นายสมเด็จ กล่าว

การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลไม้ไทยผ่านโครงการสินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นการประกาศให้ผู้ซื้อและคู่ค้าทั่วโลกรับรู้ว่า ผลไม้ไทยมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากล และส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการส่งออกผลไม้ในระดับโลก