แปลงใหญ่อ้อยดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รวมกลุ่มแปลงใหญ่เข้มแข็ง มีการตลาดรองรับที่ชัดเจน เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน

นายณรงค์ นิลสนธิ ประธานแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า แปลงใหญ่อ้อยดงคู่ มีสมาชิกจำนวน 60 คน จำนวนพื้นที่การปลูกอ้อยกว่า 1,650 ไร่ ปลูกอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 มีการดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ชื่อวิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ จุดเด่นของกลุ่มคือ มีผู้นำและคณะกรรมการที่สามารถบริหารจัดการกลุ่มที่มีความโปร่งใส่และมีความเป็นธรรมกับสมาชิก

จะเห็นได้จากทางกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ได้เปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีส่วนกลางของกลุ่มที่สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีได้ มีการทำสมุดบันทึกรายรับรายจ่าย และนำมาเสนอในที่ประชุมกลุ่มทุกครั้ง ทั้งนี้ ทางกลุ่มยังมีการเตรียมความพร้อมการวางแผนการปลูกอ้อยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เกษตรกรสมาชิกปลูกอ้อย 1 รอบ ต่อปี ขั้นตอนการปลูกอ้อยโรงงานคือเกษตรกรที่จะปลูกอ้อยต้องทำสัญญาซื้อขายกับโรงงานและรับโควต้า เกษตรกรจะเริ่มปลูกอ้อยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคมใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง

โรงงานรับซื้ออ้อยของสมาชิกแปลงใหญ่อยู่ที่ 920 บาท ต่อตัน ค่าตัด 180 บาท ต่อตัน และค่าขนส่ง 100 บาท ต่อตัน ที่ผ่านมาผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน ต่อไร่ จึงทำให้ผลผลิตอ้อยมีการตลาดรองรับที่แน่นอน คือจำหน่ายให้กับโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำหน่ายเข้าโรงงานประมาณ 15,000 ตัน ต่อปี และทางกลุ่มได้เปิดให้สมาชิกลงหุ้น และรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกที่มาลงหุ้นไว้ทุกสิ้นปีงบประมาณ ดอกเบี้ยกว่าร้อยละ 9 ต่อปี

ด้าน นายประสิทธิ์ ทรัพย์สุข เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ กล่าวว่า ทางกลุ่มมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ เห็นได้จากการจัดซื้ออุปกรณ์การปลูกอ้อย เครื่องจักรกล ที่ทางกลุ่มจัดซื้อมาเป็นชื่อของกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่ม และการที่ผู้นำและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ มีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใสนั้น ส่งผลให้สมาชิกมีความไว้วางใจเป็นอย่างมาก และกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่จะมีการเสียภาษีให้สรรพากรทุกปี เพราะเงินผ่านบัญชีธนาคารของกลุ่ม มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาตรวจสอบ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในทุกๆ ด้านอีกด้วย

ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรตำบลดงคู่ ได้เข้ามาส่งเสริมแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ในด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ สนับสนุนงบประมาณ ฝึกอบรมให้ความรู้ การทำบัญชีให้กับกลุ่ม พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่อีกด้วย นอกจากนี้ ทางกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ ดำเนินการซื้อรถตัดอ้อย จำนวน 1 คัน ราคา 11,800,000 บาท โดยกู้จากโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 บาท ต่อปี จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 10,000,000 บาท และระดมทุนสมทบ จำนวน 1,800,000 บาท

โดยมีเป้าหมายบริการรับจ้างตัดอ้อย ในราคา 180 บาท ต่อตัน เพื่อใช้รับจ้างในพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกอ้อยใกล้เคียงที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ อีกประมาณ 1,157 ไร่ เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ และช่วยให้สมาชิกประหยัดต้นทุนในการตัดอ้อย ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อยได้อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังรับซื้อใบอ้อยอัดแท่งเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวล รับซื้อในราคาตันละ 130 บาท อีกทั้งยังเป็นการช่วยรณรงค์การงดเผาตอซังอ้อย ที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วย