“กศน.อำเภอหนองเสือ” ส่งเสริมทักษะ ปลูกกล้วยหอมทอง สร้างอาชีพเงินล้าน

“อำเภอหนองเสือ” จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งทำเลทองของการปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออกรายใหญ่ของไทย เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมถึง 12,000 ไร่ กล้วยหอมทองที่ปลูกในพื้นที่แห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพดี รสชาติอร่อย ถูกใจผู้บริโภค เพราะปลูกในแหล่งดินเหนียวที่มีแหล่งน้ำชลประทานทั่วถึง มีการดูแลจัดการสวนอย่างเป็นระบบ ทำให้กล้วยหอมที่ปลูกได้สามารถส่งออกไปขายถึงประเทศญี่ปุ่น

ปี 2558 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ ภายใต้การนำของ “คุณ นุกุล นามปราศัย” ได้รวมตัวกันจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมทองปทุมรัตน์ เพื่อผลิตกล้วยหอมทองพันกว่าไร่ และจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ กล้วยหอมทอง จัดอยู่ในกลุ่มผลไม้เพื่อสุขภาพ จึงเป็นสินค้าขายดี ตลาดมีความต้องการขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมผลงานเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง

กศน.อำเภอหนองเสือ ส่งเสริม

เกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

ผลดีของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองปทุมรัตน์ ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง มีโอกาสสร้างอำนาจในการต่อรองราคากับผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องของการปลูก การดูแลสวนกล้วยหอมทองอย่างเป็นระบบจาก กศน. อำเภอหนองเสือ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เช่น การจัดตั้งธนาคารปุ๋ย การหมุนเวียนแรงงาน การตั้งราคากลางสินค้า ทำให้ทางกลุ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการยกระดับราคาสินค้าช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

คุณนุกุล นามปราศัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมทองปทุมรัตน์

กว่าจะมาเป็นกล้วยหอมทองเงินล้านในทุกวันนี้ ในอดีต คุณนุกุล และภรรยา (คุณปราณี เหมเชื้อ) ประสบปัญหาการขาดทุนในการดำเนินธุรกิจทาง กศน.อำเภอหนองเสือ ได้เข้ามาส่งเสริมการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับคุณปราณี ได้สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ต่อมาคุณนุกุล หันมาเริ่มปลูกกล้วยหอมทองบนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยใช้สารเคมี อาชีพการทำกล้วยหอมทองทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนการปลูกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากมีภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมี

กล้วยหอมทองปทุม ปลูกแบบร่องสวน
ฐานการเรียนรู้ เรื่องกล้วยหอมทองเงินล้าน ของ กศน.อำเภอหนองเสือ

ต่อมา นางกรรณกร ชูเทพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองเสือ (ในขณะนั้น) และ นางไทยรัฐ บางบ่อ ครูอาสาสมัคร กศน. ซึ่งได้รับการอบรมเรื่องการทำเกษตรธรรมชาติ จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2555 ได้เข้ามาให้คำแนะนำคุณนุกุล เรื่องการปลูกพืชเกษตรธรรมชาติ การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต แถมต้นกล้วยที่ปลูกมีความแข็งแรง และมีคุณภาพมากขึ้น

ต้นกล้วยหอมทอง

กศน.อำเภอหนองเสือ จึงได้นำผลงานการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติให้กับคุณนุกุล ส่งเข้าประกวด ปรากฏว่า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ต่อมาได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ส่งผลให้บุคลากร คือ นางกรรณกร ชูเทพ ผู้บริหารสถานศึกษา และ นางไทยรัฐ บางบ่อ (ครูแกนนำ) ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรธรรมชาติระดับสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น

กล้วยหอมทอง ต้องห่อเครือกล้วยด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันแมลงวันทอง
แปลงปลูกกล้วยหอมทองของคุณนุกุล

หลังจากนั้น กศน.อำเภอหนองเสือ ได้นำความรู้หลักเกษตรธรรมชาติ เข้าไปส่งเสริมอบรมให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองโดยไม่ใช้สารเคมี โดยเริ่มต้นจาก คุณนุกุล นามปราศัย ปลูกกล้วยหอมระบบเกษตรอินทรีย์เป็นรายแรกของอำเภอหนองเสือ ความสำเร็จของกล้วยหอมทองที่มีคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทำให้ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นตัดสินใจสั่งซื้อกล้วยหอมจากสวนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณนุกุลมีรายได้ และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้

กศน.อำเภอหนองเสือ ส่งเสริมชาวบ้านทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

ปัจจุบัน สวนกล้วยหอมทองของคุณนุกุล เป็นฐานเรียนรู้ในตำบลของ กศน. อำเภอหนองเสือ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรธรรมชาติ ให้กับเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ จำนวน 5 ราย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้หันมาใช้วิธีธรรมชาติ กศน.อำเภอหนองเสือ ได้เข้าไปต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ในการแก้ปัญหาของผลผลิตกล้วยหอมทองที่คุณภาพไม่ได้ตามขนาดที่กำหนด มาแปรรูปเป็นกล้วยหอมทองทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตอีกทั้งส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายทางสื่อออนไลน์ เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

กล้วยหอมทองคุณภาพดีที่ส่งขายญี่ปุ่น

ลักษณะเด่นของ กล้วยหอมทองปทุม

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และชนิดดินที่ปลูกมีความเป็นกรด การปลูกพื้นแบบร่องน้ำ ที่มีการนำเลนจากร่องน้ำมาทับบนแปลงปลูก ทำให้การเพาะปลูกแตกต่างจากพื้นที่อื่น ส่งผลให้กล้วยหอมทองปทุม มีลักษณะของผลเรียวยาว รสชาติหอมหวาน มีค่าความหวาน 16-23 องศาบริกซ์ เนื้อเหนียวแน่นหนึบ ขนาดของหวีและผลเรียบสม่ำเสมอ ผลดิบสีเขียวนวล ผลสุกสีเหลืองทองนวล เป็นลักษณะเด่น ส่งผลให้ “กล้วยหอมทองปทุม” ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เลขที่ สช 63100136

สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ของ กศน.อำเภอหนองเสือ

ด้านตลาด ปัจจุบัน กล้วยหอมทองปทุม มีราคาขายปกติอยู่ที่เครือละ 150-200 บาท (เครือละ 5-7 หวี) ขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยหอม หากเป็นเทศกาลตรุษจีน หรือสารทจีน ราคาจะขึ้นไปถึงเครือละ 300 บาท  กลายเป็นสินค้ากศน.พรีเมี่ยม ของกศน.อำเภอหนองเสือ โดยอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น

  1. Facebook/ Line ครูที่รับผิดชอบ : joy012517
  2. Line ของเกษตรกร : 0894959499
  3. Facebook page : kongdeemeemashare
  4. Facebook page : Nukul Namprasai
  5. ตลาดนัดพอเพียง กศน.อำเภอหนองสือ
  6. พ่อค้าเข้ามารับซื้อที่สวน
  7. ส่งสินค้าให้กับ บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายหนึ่งที่ส่งเข้าจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งในเซเว่นได้แบ่งขายเป็นลูกๆ ทำให้ช่องทางขายยิ่งมากขึ้น

ผู้สนใจกล้วยหอมทองปทุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สวนกล้วยหอมทองเงินล้าน บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 คุณนุกุล นามปราศัย โทร. 089-764-9680 นางไทยรัฐ บางบ่อ (ครูจอย) โทร. 086-072-5483 หรือ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ โพธิ์งาม (ครูแหม่ม) โทร. 089-495-9499