ตามไปดู แผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทย ปี 2560-2564

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อมูลถึงแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 ว่า แผนแม่บทดังกล่าว มีเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และมีมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี 2564

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานส่งเสริมห่วงโซ่ผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

คณะกรรมการดังกล่าว มีเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ โดยปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมีความเพียงพอใกล้เคียงกับความต้องการใช้ และอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้อย่างยั่งยืน

ซึ่งมีมาตรการและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่

  1. 1. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ครอบคลุมการปลูก การแปรรูป มาตรฐานการปลูก ฐานข้อมูล การตรวจคุณภาพ และตลาดกลาง
  2. 2. การวิจัยและจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงาน ครอบคลุมการวิจัยและมาตรฐานคุณภาพ และ

 

  1. 3. การอนุรักษ์และใช้พืชสมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ครอบคลุมการจัดการศูนย์อนุรักษ์และเครือข่ายชุมชน