สหกรณ์จังหวัดโคราช อัดงบ 20.32 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์

นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์ต่างๆ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจเพื่อบริการสมาชิก โดยมีนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสุรนารี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เพื่อให้สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รวมถึงการสนับสนุนแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 20,320,000 บาท  โดยแบ่งเป็น  โครงการพิเศษ จำนวน 3 สหกรณ์ จำนวน  6,750,000 บาท  ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรประชาพัฒนา จำกัด จำนวน 450,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม ตามโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์  2. สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลหินดาด จำกัด จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้ามาจำหน่าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค (CDC)

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า  สำหรับผลการอนุมัติ ตามโครงการปกติ มีจำนวน 5 สหกรณ์ จำนวนเงิน 13,570,000 บาท ประกอบด้วย  1. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายกระจายพันธุ์ดีให้สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรปี 2560  2.สหกรณ์การเกษตรท่าช้างสามัคคี จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท  เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพทำนา  3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำทะเมนชัย จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท  เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังและทำนา  4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพวงหนึ่ง จำกัด จำนวน 700,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลัง  5.สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด จำนวน 1,370,000 บาท  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายในการจัดซื้ออาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ และวัสดุ-อุปกรณ์โคนม  6.สหกรณ์การเกษตรหนองเข้ – พูนทรัพย์ จำกัด จำนวน 3,500,000 บาท ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลัง

นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับการประชุมพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯอย่างรอบคอบ และจะได้มีคณะติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และช่วยเหลือสมาชิกได้  ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้สหกรณ์มีทุนเพียงพอไว้บริการสมาชิก ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดต่อไป