“แม่จงรักษ์” จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรดีเด่นหม่อนไหม ปี 2564 พัฒนา “ผ้าหางกระรอกจกดาว” และผ้ายกดอก “ลายดอกจำปี” ขายออนไลน์เพิ่มรายได้แก่ชุมชนช่วงโควิด

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2564 “แม่จงรักษ์” จังหวัดศรีสะเกษ แบบอย่างของเกษตรกรที่ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาลวดลายผผ้ายกดอก “ลายดอกจำปี” เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละออ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมขยายช่องทางการตลาดขายผ้าไหมออนไลน์ สร้างรายได้ ห่างไกลโควิด

นายปราโมทย์ ยาใจ

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2564 คือ นางจงรักษ์ พลายงาม อายุ 49 ปี เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สร้างรายได้ให้ครอบครัวและสมาชิกได้เป็นอย่างดี

นางจงรักษ์ พลายงาม ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละออ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้มีความตั้งใจในการแสวงหาความรู้ เข้ารับการฝึกอบรมและขอคำปรึกษาเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษอยู่เสมอ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหม่อนไหมอาสาและ Smart Farmer ของกรมหม่อนไหม ในปี 2559

ทั้งยังนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติและการทอผ้ามาพัฒนาและปรับใช้ในการผลิตผ้าไหมของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละออ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น ผ้ายกดอกลายลูกแก้ว จากราคาเมตรละ 250 บาท เพิ่มเป็นเมตรละ 1,200 บาท ผ้ามัดหมี่ จากราคาผืนละ 800 บาท เพิ่มเป็นผืนละ 1,500-2,500 บาท

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาลวดลายของผ้ายกดอกเป็นลาย “ดอกจำปี” ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละออและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลายดั้งเดิมของชุมชน จนได้ลายอัตลักษณ์ของชุมชน “ผ้าหางกระรอกจกดาว” ซึ่งเป็นผ้าที่มีความสวยงาม มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งนางจงรักษ์ได้เพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการเปิดเพจเฟซบุ๊คชื่อ นวลละออ เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อ โดยการรับโอนเงินผ่าน E-Banking ทำให้มียอดสั่งซื้อจากผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้น และเป็นช่องทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

สำหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางจงรักษ์ พลายงาม ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละออ โทรศัพท์ 082-875-4841, 082-747-0354 หรือศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-916-659

นางจงรักษ์ พลายงาม