ศกอ. มหาสารคาม ดึงเทคโนโลยีกระดานเศรษฐี สู่เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มรายได้และช่องทางการผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ร่วมขับเคลื่อน ศพก. พื้นที่ อำเภอกุดรัง และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นำร่องตัวแทนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การคำนวณต้นทุนการผลิตผ่านแอปพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี ด้านเกษตรกรให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ผลกำไรดี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ซึ่งได้นำร่องในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในการวิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การคำนวณต้นทุนการผลิตผ่านกระดานเศรษฐี” ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศาลาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยนายเสาร์ มาชดา  ซึ่งเป็นตัวแทน ศกอ. อำเภอ กุดรัง และ นายทองสัย โสไกสี ตัวแทน ศกอ. อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร  เป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้เกษตรกรสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้ด้วยตนเอง สามารถทราบได้ว่า พื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสมจะสามารถปลูกพืชชนิดใดแทน รวมถึงทราบแหล่งรับซื้อ ราคาที่รับซื้อผลผลิตด้วย นำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ผลกำไรดี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) ปัจจุบันมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสาปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งสิ้น 77 ราย ทำหน้าที่รายงานราคาสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์และรายงานภาวะการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนให้กับ สศก. พร้อมทั้งเป็นวิทยากรประจำศูนย์ ศพก. ทุกอำเภอ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจและงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ได้พัฒนาศักยภาพของศกอ. เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2560 สศก. ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดำเนินการอบรม ศกอ. เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดอุดรธานี โดยเน้นเพิ่มเติมความรู้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตผ่านกระดานเศรษฐี  ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เพื่อกระตุ้นให้ ศกอ. ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เครือข่ายเกษตรกรผ่าน ศพก. และสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านแอปพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส หรือ OAE RCMO บน Smart Phone เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป