ธ.ก.ส. จับมือ สจส. เปิดรับเกษตรกรมืออาชีพ รุ่น 3 จำนวน 200 คน

นายชวลินทร์ สายหล้า ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวภายหลังการแถลงข่าวความร่วมมือ ในการจัดทำโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ว่า ชี้แจงว่า ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) จัดทำโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคนรุ่นใหม่มารับช่วงงานด้านเกษตรแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่มีอายุมากขึ้น นับเป็นการสานต่องานหลักของประเทศไทยให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีความรอบรู้ มีความมั่นใจ มีศักดิ์ศรี มีความยั่งยืนในการทำงานเกษตรให้สามารถยืนหยัดพัฒนาทั้งผลิตผลและการตลาด โดยผู้ที่เข้าโครงการจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จริงจากกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างครบถ้วน ร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ เรียนรู้การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง การทำแผนธุรกิจเพื่อต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตร เรียนรู้แผนการผลิต การแปรรูป การตลาด การเงินการลงทุน การบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายอย่างครบวงจร โดยขณะนี้กำลังเริ่มดำเนินการเปิดใน รุ่นที่ 3 จำนวน 200 ราย

นายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท (สจส.) ภายใต้มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครที่กำหนดไว้ดังนี้ ผู้สมัครมีที่ดินในการทำการเกษตร อายุตั้งแต่ 20-35 ปี ตั้งใจสืบทอดการเกษตร มีเวลาเข้าร่วมโครงการสม่ำเสมอ สมัครเข้าร่วมโครงการได้    โดยขอรับใบสมัครที่ ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (ธ.ก.ส. สาขาอาคารนางเลิ้ง) หรือdownload จาก www.chamnien.org รับสมัครจนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม นี้เท่านั้น

 

 

ภาพจาก: www.jobthaidd.com