กสส.เตรียมจัดอบรมหลักสูตรการเงินการบัญชีให้กรรมการสหกรณ์ฟรี เสริมคุณวุฒิให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” สำหรับใช้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีให้กับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎกระทรวงหมวด 2 ข้อ 8 ซึ่งบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทไว้ว่า จะต้องมีคุณวุฒิในด้านเงิน การบัญชี การบริหารจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในบทเฉพาะกาลให้ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี คือ ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการอบรมดังกล่าว กรมฯ ได้จัดให้กรรมการชุดรอยต่อของกฎหมาย เพื่อให้มีคุณสมบัติครบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

“การจัดอบรมฟรีเป็นไปตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมได้ให้นโยบายไว้ว่า ในระยะเปลี่ยนผ่านกฎหมายไม่ควรให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งการที่ได้กำหนดเรื่องคุณวุฒิเหล่านี้เป็นผลมาจากการระดมความเห็นจนได้ข้อยุติมาเป็นกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดคือการบริหารสหกรณ์ ดูแลและคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิก จึงได้มีการกำหนดให้บุคคลที่จะอาสามาเป็นกรรมการสหกรณ์ ต้องมีความรู้ด้านวิชาการเงิน การบัญชี โดยปกติกรรมการสหกรณ์มีจำนวนไม่เกิน 15 คน กรณีเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กกำหนดให้ต้องมีความรู้ด้านการเงินการบัญชี อย่างน้อย 1 คน และสหกรณ์ขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 คน” นายวิศิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กสส.ได้มีการสำรวจกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 จำนวน 2,000 แห่ง ทั้งขนาดเล็ก (มูลค่าสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท) และขนาดใหญ่ (มูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป) มีการตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน 1,682 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 84 โดยพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็กมีกรรมการสหกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง  218 แห่ง สหกรณ์ขนาดใหญ่ 47 แห่ง

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติรับรองหลักสูตร โดยหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ จะใช้เวลาอบรม 14 วัน และหลักสูตรสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก จะใช้เวลาอบรม 4-5 วัน โดยกรมฯ จะจัดการอบรมกระจายตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่มีอยู่ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งกรณีกรรมการสหกรณ์ที่ยังขาดคุณสมบัตินั้น หากสถานการณ์โควิดคลี่คลายคาดว่าใช้เวลาดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน เมื่อผ่านการอบรมจะได้ใบรับรองการจบหลักสูตรที่ออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์