วว. สนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามกระทรวง อว. ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 มูลค่า 300,000 บาท

ซ้าย..ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ขวา..ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 160,000 บาท หน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ขวด (ขนาด 400 ml) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท จาก ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของกระทรวง อว. สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีภาวะเสี่ยงในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่รองรับผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ วว. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤต      โควิด-19 ด้วยกันอีกครั้ง โอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวง อว. และ วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2564  ณ กระทรวง อว.