กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แหล่งปลูกผักปลอดสารเคมีริมฝั่งแม่น้ำโขง

กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แหล่งปลูกผักปลอดสารเคมีริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างรายได้และมีผลผลิตตลอดทั้งปี

กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน พื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด 92 ไร่ มีความหมุ่งหวังการขับเคลื่อนตามนโยบายของภาครัฐให้มีการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันขาย รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้เป็นกลุ่มที่สามารถลดต้นทุนการผลิต

เพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และยังรวมกลุ่มกันเพื่อหาตลาดให้สอดคล้องกับผลผลิต นายอภิรักษ์ สมิตร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรงนี้มีการปลูกผักตั้งแต่บรรพบุรุษ น้ำดี ดินดี และมีบรรยากาศที่ดีมีการเริ่มปลูกพืชผัก เพื่อกินในครัวเรือน ต่อมาได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้าทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมารับซื้อผลผลิตส่งจำหน่ายไปยังตลาดในพื้นที่ ตลาดกลางภายในภูมิภาคและตลาดกลางของประเทศ

จึงเริ่มมีปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีการขยายตลาดและสร้างอาชีพให้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น จากการปลูกในระยะเริ่มแรกมีการใช้สารเคมีเกือบ 100 % แต่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และได้รับการฝึกอบรมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ใช้เอง จึงนำมาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่ม และได้รับการสนับสนันจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องของเครื่องมือทางการเกษตร การตลาด ในการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ทางกลุ่มได้รับปัจจัยการผลิตและงบประมาณในการบริหารกลุ่มในปี 2563

โดยมีการจัดสรรแบ่งให้สมาชิกกลุ่มนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม คือ สามรถปลูกผักได้สวยงาม ไม่แพ้การใช้สารเคมี เพราะว่าเกษตรกรที่นี่เชี่ยวชาญมากในการปลูก แต่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการหาตลาด

จึงได้มีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุน องค์ความรู้ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการกลุ่มที่ดีรวมไปถึงการด้านการตลาด ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน มีการหมุนเวียนปลูกผลผลิต อาทิ ผักกาดหอม มะเขือเทศ ผักชี ผักชีลาว ผักบุ้ง ขึ้นฉ่าย และหอมแบ่ง สามารถสร้างรายได้และมีผลผลิตตลอดทั้งปี

นางศสิมา สุภาษร เกษตรอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในการสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีการตั้งเป้าหลังจากเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้องลดต้นทุนให้ได้ 20% มีการเพิ่มผลผลิตให้ได้ 20% แต่กลุ่มสามารถดำเนินการได้เพียง 15% มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน มีแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน GAP ในอนาคตให้ได้ 100 %

มีการบริหารจัดการในการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และบริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิกแปลงใหญ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้มีผู้จัดการแปลงที่สามารถบริหารจัดการแปลงด้วยตนเองได้ รวมไปถึงการจัดการด้านการตลาด ซึ่งปัจจุบันด้านการตลาด มีการจำหน่ายในพื้นที่ และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนทั้งหมด

ในการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2564 โดยในการตลาดจะมีกลุ่มเป็นผู้รวบรวม และกระจายการส่งผลผลิตให้สมาชิกกลุ่มสามารถส่งขายผลผลิตได้ทุกคน ไม่มีตกค้าง หรือสินค้าล้นตลาด มีตลาดรองรับที่แน่นอน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินชุมชน เกษตรกรสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนได้ เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตเพิ่มมากขึ้น เช่น เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นการดำเนินการของกลุ่มแล้วมีความสนใจสมัครเข้ารวมกลุ่มเพิ่มเติม

แต่เป็นเกษตรกรที่เป็นภาคสมทบ ไม่ได้มีรายชื่อในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อการบริหารจัดการของกลุ่มที่ดี และมีการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเรื่อยๆ ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมากขึ้น