สยามคูโบต้า จับมือจังหวัดราชบุรี ปั้นโมเดล “เมืองปลอดการเผา” แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

สยามคูโบต้า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจังหวัดราชบุรี ถือเป็นโมเดล “เมืองต้นแบบปลอดการเผา” แห่งแรกในภาคกลาง มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร และส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร ตั้งเป้าพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกิดความอย่างยั่งยืน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” โดยกว่า 50% เกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งรวมถึงการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน สยามคูโบต้าในฐานะผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน”

โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดการเผา ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว และใบอ้อย โดยนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) และองค์ความรู้ด้านการเกษตร (Knowledge Solutions) ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสยามคูโบต้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการให้เกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2565

ในปี พ.ศ. 2563 สยามคูโบต้ามุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดการเผาผ่านกิจกรรมรณรงค์และสัมมนาโครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งจังหวัดต้นแบบเกษตรปลอดการเผา โดยได้ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเป้าหมาย ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด ผลักดันแนวคิดเกษตรปลอดการเผาให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับในปีนี้ สยามคูโบต้าได้สานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ รวมไปถึงผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าในจังหวัดราชบุรี เพื่อผลักดันให้ราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ภายใต้แนวคิด “ราชบุรี เมืองต้นแบบปลอดการเผา” ถือเป็นโมเดลเมืองปลอดการเผา จังหวัดแรกในพื้นที่ภาคกลาง

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

“เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในจังหวัดราชบุรีครั้งนี้ได้วางเป้าหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการเพาะปลูกโดยวิธีปลอดการเผา รวมถึงส่งเสริมระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจสำหรับตลาดรับซื้อและการขนส่งไปยังผู้รับซื้อ และยังตั้งเป้าหมายสร้างแปลงตัวอย่าง ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ในการส่งเสริมวิธีการทำเกษตรปลอดการเผา เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ในจังหวัดราชบุรีอีกด้วย” นางวราภรณ์ กล่าว

โครงการ “เกษตรปลอดการเผา” ยังเดินหน้าสนับสนุนในด้านตลาดรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ ด้วยจังหวัดราชบุรีมีตลาดการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพ คูโบต้าจึงวางเป้าหมายในการส่งเสริมพื้นที่การซื้อขายฟางข้าวระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับตลาดรับซื้อวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ภายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ต้องการฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวประมาณ 44 ล้านก้อน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาหารปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ และกระบือ) ซึ่งหากดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่ ก็มั่นใจได้ว่าจะมีตลาดรับซื้อฟางข้าวที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีตลาดรับซื้อใบอ้อย โดยเป็นการรับซื้อเศษผลผลิตการเกษตรเพื่อแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อน เพื่อลดการใช้พลังงานใหม่ในกระบวนการของโรงงานอีกด้วย

ด้าน นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี เปิดเผยว่า “จังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนชาวราชบุรีตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จึงพร้อมร่วมมือกับสยามคูโบต้า ผลักดันโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อตอบรับนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรของภาครัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ตั้งเป้าหมายในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดราชบุรี ให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2565”

สยามคูโบต้ามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้แนวคิดการทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยการขยายพื้นที่ความร่วมมือโครงการไปยังทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้และลงมือปฏิบัติจริงกับพื้นที่การเกษตรของตนเอง พร้อมส่งต่อความรู้ไปยังภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป