นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี     

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลง และถังฉีดพ่นให้กับสหกรณ์ในเขตภาคกลาง จำนวน 15 แห่ง ที่ส่งนมให้ อ.ส.ค. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมรับชมการสาธิตฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ณ ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงด้วย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่าจากสถานการณ์โรคระบาดการติดเชื้อไวรัส ลัมปี – สกิน (Lumpy skin disease) ที่ยังวิกฤติหนักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือทั่วประเทศ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อย่างมากและกำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตนในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จึงมอบหมายให้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการจัดทำ“โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) เนื่องจากปัจจุบันอ.ส.ค.มีสมาชิกส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค.ทั่วประเทศจำนวน 5,952 ราย มีจำนวนโครวม 174,658 ตัว ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.ประมาณ 874 ตัน/วัน

โดยพื้นที่ภาคกลางมีสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบมากที่สุดคือ จำนวน 15 สหกรณ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 2,380 ราย และจำนวนโคนม 65,863 ตัว จึงได้สั่งการให้ อ.ส.ค.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและให้ร้ายงนสถานการณ์มายังตนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง      โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในประเทศไทยได้พบการระบาดครั้งแรกของในโคและกระบือ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งสาเหตุเกิดจากการนำเข้าโคเนื้อมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาจมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา มีการแพร่กระจายโดยการเคลื่อนย้ายสัตว์และมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะที่สำคัญ เช่น แมลงวันคอก เห็บ และยุงปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไปสู่โค กระบือ ใน 36 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยมีโค กระบือ ป่วยกว่า 7,200 ตัว