เกษตรตากปลื้ม แปลงใหญ่บุกตำบลพะวอ สุดเจ๋งปลูกบุกสร้างรายได้ มีตลาดรองรับ ต่อยอดสู่การอนุรักษ์ป่าคงอยู่คู่ชุมชน

นางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ เพื่อรวมกันผลิต รวมกันขาย รวมทั้งตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อหาตลาดให้สอดคล้องกับผลผลิต และมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตบุกเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน

สำหรับแปลงใหญ่บุก ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตากมีแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในอนาคต โดยตั้งเป้าให้ได้ครอบคลุมสมาชิกกลุ่มทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการพบว่า เกษตรกรเริ่มมีการปลูกป่าร่วมกับการปลูกบุกมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายตลาดและสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย

เกษตรจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า แต่เดิมชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวิถีชีวิตในการเข้าไปหาผลผลิตทางการเกษตรในป่า อย่างเช่น บุก เพื่อนำมาจำหน่าย การเข้าไปหาผลผลิตของชาวบ้านนั้น เป็นการรุกล้ำพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ด้วยการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ พื้นที่โฉนด นส.3

จากนั้นชาวบ้านจึงได้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้และให้พันธุ์บุกมาปลูก จากหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่บุก เพื่อรวบรวมผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลทำให้มีเกษตรกรหันมาปลูกบุกขายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้านนายเฉลิม  ยานะวงษ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่บุกตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่บุกตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีสมาชิกทั้งหมด 33 คน พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 265 ไร่ โดยเกษตรกรสมาชิกปลูกบุกพันธุ์เนื้อทรายเป็นหลัก จากการปลูกบุกในระยะแรกมีการใช้สารเคมีเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทางเกษตรตำบลพะวอได้เข้ามาส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ปัจจุบันผลผลิตบุกที่ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4 ตันต่อไร่ จำหน่ายได้ 20,000 บาทต่อตัน

ส่วนด้านการตลาด มีการจำหน่ายในพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน ซึ่งทางกลุ่มแปลงใหญ่บุกยังมีแผนการดำเนินงานในการเพิ่มมูลค่าการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปรรูปเป็นสบู่จากบุก สำหรับจำหน่ายผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อกระจายผลผลิตไม่ให้ตกค้าง และป้องกันสินค้าล้นตลาด เกษตรกรปลูกบุกสร้างรายได้ มีตลาดรองรับ สู่การอนุรักษ์ป่าคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป