วว. มอบผลงาน “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มอบผลงานวิจัยพัฒนา น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ระบุมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โดยไม่มีสารตกค้าง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASTM E2315-16 ใช้สำหรับฉีดพ่น เช็ดถู ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว. กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ผู้ต้องขังในเรือนจำมีอัตราการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนั้น วว. ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหานี้ ดังนั้นเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยลดผลกระทบดังกล่าว วว. จึงได้มอบ “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” ผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ จำนวน 1,050 ลิตร  ให้แก่ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกิจการของกรมราชทัณฑ์ต่อไป  

“…น้ำอิเล็กโทรไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ที่ วว. พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัส  แบคทีเรีย  เชื้อรา  โดยไม่มีสารตกค้าง  มีข้อดี คือ ไม่ติดไฟ เมื่อเทียบกับการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ข้อแนะนำการใช้งานและการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ASTM E2315-16  ใช้สำหรับฉีดพ่นและเช็ดถูทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน …”

ผู้ว่าการ วว. กล่าว

น้ำอิเล็กโทรไลต์ เกิดจากการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยอิออนบวกออกจากสารละลาย ที่ประ   กอบด้วยอิออนลบของน้ำและน้ำเกลือด้วยกระแสไฟฟ้า สารละลายอิออนลบ (Anion) จะเกิดปฏิกิริยาการให้อิเล็คตรอน จนกลายเป็นสารละลายชนิดออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ ได้แก่ กรด  ไฮโปรคลอรัส (HOCl) และไฮโปรคลอไรต์อิออน (ClO⁻) ซึ่งเป็นสารออกซิไดซ์ที่มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์แบคทีเรียและจุลชีพ

วิธีใช้งาน สามารถใช้งานได้ทั้งแบบฉีดพ่นและเช็ดถูพื้นผิวเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยสารละลายอิเล็กโทรไลต์มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ 100 เปอร์เซ็นต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มผลงานวิจัยพัฒนา วว. น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรคได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ โทร. (02) 577-9000, (02) 577-9427 โทรสาร (02) 577-9009, (02) 577-9426 อี-เมล [email protected]  https://www.tistr.or.th/innoMat/?page_id=6