วว. / ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

มอบของให้การเเพทย์_ฉุกเฉิน

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.)  มอบเงินบริจาคและสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากทางสมาชิกชมรมฯ ให้แก่ ร.อ.นพ. อัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ชรส. เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยหลายๆ แห่งอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  ในการนี้ วว. ร่วมบริจาคเงิน เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย  N95 ในโอกาสนี้ด้วย วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี