ม.อุบลฯ และ มรภ.อุบลฯ เปิด “ตลาดชุมชนหนองหอ” สร้างรายได้สู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมชาวบ้านตำบลบุ่งหวายและหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ อบต.บุ่งหวาย รพ.สต.โนนน้อย และ รพ.สต.ทุ่งบอน พัฒนาพื้นสวนสาธารณะหนองหอเพื่อยกระดับทางรายได้ของชุมชน ทดลองเปิด “ตลาดชุมชนหนองหอ” ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน ของกิน ของฝาก ของที่ระลึก มุ่งหวังสร้างโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า สวนสาธารณะหนองหอ ตำบลบุ่งหวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของตำบล ติดกับทางหลวงหมายเลข 226 ซึ่งมีผู้คนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก เป็นทางเชื่อมเพื่อไปยังจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพและโอกาสที่จะนำมาพัฒนาเพื่อทำให้เกิดตลาดชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในการพัฒนาให้เป็นจุดพักรถ จุดจำหน่ายสินค้าชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวได้ เนื่องจากประชาชนในตำบลมีอาชีพที่หลากหลาย สามารถนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายได้ เช่น สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม และอาชีพเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่สามารถผ่อนคลายกับบรรยากาศวิถีชุมชน ที่มีจุดชมวิวและถ่ายภาพ การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนช่วยทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน มีโอกาสการเพิ่มรายได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียง ได้ทราบถึงการมีอยู่ของตลาดชุมชนซึ่งเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจับจ่ายสินค้า  อันเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนในชุมชน

โครงการได้ดำเนินการวิจัยมาเป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน โดยมีทีมนักวิจัย อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมขับเคลื่อนโครงการจนสามารถจัดตั้งตลาดชุมชนโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้ชื่อ “ตลาดชุมชนหนองหอ” กำหนดเริ่มจำหน่ายสินค้าในวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ ซื้อสินค้าจากชุมชน หรือมาออกกำลังกายได้ทุกวัน โดยใช้ถนนหลวงหมายเลข 226 อุบล-ศรีสะเกษ หรือค้นหาสถานที่ตั้งของตลาดชุมชนได้จาก Google Maps “หนองหอ ตำบลบุ่งหวาย” ตลาดชุมชนหนองหอเปิดทำการทุกวัน สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นได้ เช่น นาบัวตำบล ท่าลาด วัดป่านานาชาติ วัดหนองป่าพง วัดหนองบัว เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจ “ตลาดชุมชนหนองหอ”