งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี60 เริ่ม3-5 มิ.ย.ชูแนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0”

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560 จะจัดวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.

สำหรับกิจกรรมปีนี้ ประกอบด้วย 1.นิทรรศการ โดยนำศาสตร์พระราชาในแง่มุมต่าง ๆ มาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการผลิตข้าวและการดำเนินวิถีชีวิตของชาวนา ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยนำพระราชกรณียกิจที่ทรงงานด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และราชวงศ์นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา โดยนำเสนอผลงานชาวนาและสถาบันชาวนาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ปี 2560 นิทรรศการวิวัฒนาการของชาวนาจากยุค 1.0 – ยุค 4.0 โดยเสนอให้เห็นภาพรวมตั้งแต่การผลิต การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม จนถึงสู่ผู้บริโภค โดยเป็นการนำเสนอร่วมกันทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

2.การจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าว อาทิ การจัดพิธีบูชาแม่โพสพและจัดขบวนแห่การแสดงประเพณี 4 ภาค และการจัดลานวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมประเพณีข้าว

3. การเสวนา ณ เวทีกลาง ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา หัวข้อ“ชาวนายุค 4.0 และ “การทำนาแปลงใหญ่แบบประชารัฐ” รวมถึงการสาธิตด้านต่างๆ อาทิ การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การทำกระดาษฟางข้าว

4. การประกวดแข่งขัน ได้แก่ เมนูอาหารจากข้าว การทำข้าวเหนียวมูน การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา ตลอดทั้งการประกวดภาพถ่าย

สำหรับภูมิภาค กำหนดจัดงาน 4 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และภาคใต้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง