สถาบันกัญชาเตรียมจัดทำคู่มือ กัญชา-กัญชง ภาคประชาชน

สถาบันกัญชา ประชุมวางเป้าหมายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ลงพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ เตรียมแผนการรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค คาดแล้วเสร็จใน 3 เดือน

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้มอบหมาย ภญ.กนกพร ค้าชนะ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมภายในของสถาบันฯ โดยได้มีการหารือจนได้ข้อสรุปใน 3 ประเด็นที่จะนำไปขับเคลื่อนต่อไป ได้แก่

  1. รับฟังข้อเสนอ ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์จากทั้ง 12 เขตสุขภาพ โดยสถาบันตระหนักว่าการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์จะประสบความสำเร็จต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบท ซึ่งสถาบันต้องมีบทบาทในการประสานและอำนวยความสะดวกให้พื้นที่ทั้ง 12 เขตสุขภาพทำงานได้ตามบริบทของพื้นที่
  2. วิเคราะห์ช่องว่างในการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อให้เกิดการใช้กัญชาที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการนำข่าวและข้อมูลที่สื่อสารออกไปแล้วมาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลส่วนที่ยังไม่ได้สื่อสารออกไป หรือสื่อสารไปแล้ว สาธารณะยังไม่เข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและหลากหลายช่องทาง
  3. จัดทำคู่มือกัญชา กัญชง ภาคประชาชน เพื่อให้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่สนใจจะใช้ และปลูกกัญชา โดยจะจัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนปลูกและใช้ประโยชน์

โดยกิจกรรมทั้งสามนี้ สถาบันกัญชาจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำงานต่อไปในระยะยาว