นักศึกษา มทร. ศรีวิชัย พัฒนาเครื่องเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระชังปลา ต้นทุนต่ำ รักษาคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่แม่น้ำตาปีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการลงทุนน้อย ไม่ต้องขุดบ่อ โดยจะใช้การเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำตาปี ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงจะพบปัญหาปลาในกระชังน็อกน้ำตาย เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีหรือช่วงการเกิดน้ำท่วม

ทำให้น้ำในกระชังไม่มีการไหลเวียน พอน้ำนิ่งจึงไม่เกิดออกซิเจน จึงทำให้เกิดความเสียหาย ปลาลอยขึ้นมาตายในกระชังเป็นจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าว นายวัชรากร จิตอารีย์ นายอธิวัฒน์ ทิพย์จันทรา และ นายนิธิพงศ์ หนูคาบแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี อาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง และ ผศ. พงษพันธ์ ราชภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับแนวคิดในการพัฒนาเครื่องเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระชังปลา ที่สามารถทำงานอัตโนมัติเมื่อค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าต่ำกว่า 5 มิลลิกรัม ต่อลิตร ลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี วัสดุหลักประดิษฐ์จากทุ่น และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่สามารถทนน้ำได้ และตัวเครื่องเติมอากาศนี้มีขนาดเล็ก จึงสามารถใช้งานในกระชังที่เลี้ยงปลาได้เลย ไม่เกิดอันตรายต่อตัวปลา ซึ่งหากเทียบกับการเลี้ยงระบบเดิมจะใช้ใบพัดส่งผลกระทบให้ปลาได้รับบาดเจ็บ แต่เมื่อได้นำเครื่องเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระชังปลามาใช้งานจริง สามารถลดปัญหาของผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ ซึ่งปัจจุบันได้นำไปติดตั้งใช้งานที่พื้นที่เลี้ยงปลาในกระชังอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนใจติดต่อข้อมูลได้ที่ อาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง เบอร์โทรศัพท์ 085-415-9888 และ ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี เบอร์โทรศัพท์ 081-798-0923 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช