วว. /พันธมิตรฝึกอบรมออนไลน์ จัดการขยะชุมชน/ของเหลือทิ้งภาคเกษตร มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ร่วมกับ ผศ.ดร. สุนันทา เลาวัลย์ศิริ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ ภายใต้การดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย (ชุมชนตำบลหาดคำ) จังหวัดเชียงราย (ชุมชนหนองปึ๋ง และโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม) และจังหวัดชลบุรี (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา) โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน นอกจากนี้ ในอนาคต วว. จะขยายผลการดำเนินโครงการฯ ไปยังจังหวัดระยอง และพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศต่อไป

“…เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่การผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการจัดการขยะสู่ชุมชนยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง วว. จึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการอบรมจากเดิม ซึ่งเป็นการจัดอบรมลงในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้ง อีกทั้งยังสร้างความรัก สามัคคี ในชุมชน ด้วยมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

อบรมออนไลน์

หลักสูตรการอบรมออนไลน์ดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาที่ประโยชน์ต่อชุมชน ดังนี้ 1. การจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางด้วยการคัดแยกขยะพลาสติกให้ได้ราคา 2. การใช้งานแอปพลิเคชั่นออมขยะ 3. การผลิตเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF) 4. การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 5. การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และ 6. การผลิตผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์มูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้ง อาทิ เทียนหอมสมุนไพร กระดาษจากตอซัง และประการังเทียมจากเปลือกหอย

โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง การใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับการจัดการขยะชุมชน น้ำเสีย และการผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพ ขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน วัด โรงเรียน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะประเภทต่างๆ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร สร้างมูลค่าเพิ่มและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการพึ่งพากันในชุมชน เกิดการจัดการขยะชุมชนเพื่อคัดแยกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลับคืนสู่ชุมชน ช่วยลดผลกระทบจากของเหลือทิ้งภาคการเกษตร และลดมลพิษจากการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์ ด้วยนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้เกิดการขยายผลจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จาก วว. และหน่วยงานเครือข่าย

อบรมออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. โทร. (02) 577-9000 โทรสาร (02) 577-9009 อี-เมล [email protected]