วว. นำ วทน. เสริมแกร่งศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการ วว.

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการ (Capacity Building & Evaluation) “การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดการค้าไทย – จีน เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าว ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ร่วมฟังการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1. บทบาทของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปเพื่อการส่งออก  2. บทบาทของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปเพื่อการส่งออก 3. ข้อกำหนดและมาตรฐานการผลิตมะพร้าวแปรรูปเพื่อการส่งออก 4. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตและการส่งออกของมะพร้าวแปรรูป (กรณีศึกษา : ประเทศจีน)