กองทุน FTA หนุนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ สร้างรายได้ ยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อ

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่ม บริหารจัดการร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่ของ สศท. 11 เพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA ได้อนุมัติวงเงิน 12,800,000 บาท (เงินจ่ายขาด 500,000 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 12,300,000 บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ตั้งแต่ 2562-2569) โดยมีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานกำกับดูแล และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพการเลี้ยงโคอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงโค และมีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจถึงการเลี้ยงโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อแม่พันธุ์ จัดทำแปลงหญ้า สร้างโรงเรือน ซื้ออาหารข้นจำหน่ายให้กับสมาชิก รวมทั้งนำเงินมาใช้รับซื้อมูลโคขายให้กับเกษตรกรที่ต้องการ ได้กำไรเป็นมูลค่ากว่า 50,000 บาท อย่างไรก็ตาม สมาชิกแต่ละรายเพิ่งได้เริ่มดำเนินการเลี้ยงโคและรวบรวมมูลโคมาจำหน่ายยังไม่มาก และทางกลุ่มมีแผนจะใช้เงินทุนรับซื้อมูลโคจากสมาชิกจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการและนำกำไรที่ได้ฝากเข้ากองกลางเพื่อบริหารภายในกลุ่มและใช้หนี้กองทุนต่อไป ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก 78 ราย มีโคเนื้อทั้งหมด จำนวน 863 ตัว แยกประเภท ได้แก่ 1. แม่พันธุ์ จำนวน 496 ตัว แบ่งเป็น แม่พันธุ์จากงบประมาณกองทุน FTA จำนวน 270 ตัว และแม่พันธุ์ของสมาชิกกลุ่ม จำนวน 226 ตัว 2. ลูกวัว อายุ 1-6 เดือน จำนวน 132 ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ จำนวน 48 ตัว (ขุนจำหน่าย) และเพศเมีย จำนวน 84 ตัว 3. ลูกวัวสาว อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี เตรียมเป็นแม่พันธุ์ จำนวน 97 ตัว และ 4. แม่พันธุ์ตั้งท้อง 1-9 เดือน จำนวน 138 ตัว

ผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 2/2564 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีแม่พันธุ์ในโครงการจำนวน 270 ตัว มีลูกติดมา จำนวน 147 ตัว ซึ่งแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องมีจำนวน 123 ตัว คลอดลูกแล้ว จำนวน 76 ตัว ส่วนที่เหลือรอการผสมและพักท้อง ซึ่งไตรมาสนี้ทางกลุ่มขายโคเนื้อ ทั้งหมด 3 รอบ รวมเป็นเงิน 3,321,400 บาท แบ่งเป็น รอบแรก โคเนื้อ อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี จำนวน 112 ตัว เป็นเพศเมีย 73 ตัว เพศผู้ 39 ตัว เป็นเงิน 1,418,000 บาท รอบที่ 2 โคเนื้อเพศผู้ จำนวน 8 ตัวอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นเงิน 125,000 บาท และ รอบที่ 3 โคเนื้อจำนวน 48 ตัวไม่จำกัดอายุ เป็นเงิน 1,778,400 บาท สำหรับเกณฑ์การจำหน่ายขึ้นอยู่กับ Order ของพ่อค้าซึ่งต้องการน้ำหนักประมาณ 200-400 กิโลกรัม/ตัว ทางกลุ่มมีเกณฑ์ใช้ระบบโควต้าหมุนเวียนรอบการขายของสมาชิกแต่ละคน และต้องขายช่วงเช้าเพราะอากาศเย็นน้ำหนักจะดี โดยจำหน่ายให้พ่อค้าทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และก้าวหน้าฟาร์ม จังหวัดศรีสะเกษ

นายนิกร แสงเกตุ

สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการ มีเป้าหมายจะผลิตแม่พันธุ์ให้ได้ ประมาณ 25 ตัว/ครัวเรือน หรือประมาณ 1,950 ตัว เพื่อผลิตลูกและจำหน่ายเป็นโคเนื้อต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ นับว่าเป็นกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในการรวมกลุ่มมีหลักการบริหารจัดการที่ดี และเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ขยายผล ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ ทำให้ผู้ซื้อเชื่อมั่น ประทับใจ สามารถผลิตโคเนื้อได้ตามขนาดที่ต้องการและมีคุณภาพ ซึ่ง สศท.11 จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 3/2564 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 สำหรับเกษตรท่านใดที่สนใจข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว เลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. (098) 490-9094, (082) 863-9578