เกษตรจังหวัดกระบี่ ลงนาม MOU โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรรับเงินอุดหนุน 36 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดกระบี่

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ในส่วนจังหวัดกระบี่ มีแปลงใหญ่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 12 แปลง และแปลงใหญ่ทุเรียน 1 แปลง และแปลงใหญ่ผึ้ง 1 แปลง งบประมาณรวม 36,813,902 บาท โดยแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันและจำหน่ายผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดซื้อ เครื่องสับทางปาล์ม เครื่องพ่นปุ๋ยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รถบรรทุกสิบล้อ

ในส่วนของแปลงใหญ่ทุเรียน ขอสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการบริหารจัดการสวนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย เครื่องพ่นปุ๋ย และยาแรงดันสูง การวางระบบการให้น้ำ และแปลงใหญ่ผึ้งโพรง มีการจัดทำโรงเรือน เพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก การจัดซื้อไม้เพื่อทำรังผึ้งและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเลี้ยงผึ้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะโอนเงินให้กับแปลงใหญ่ไม่เกินสัปดาห์หน้า และเน้นย้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและสามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ มีศักยภาพและความเข้มแข็ง