วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ให้แก่สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ให้แก่ นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร และคณะ สำหรับนำไปใช้ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส ภายในหน่วยบริการของสังกัดฯ ได้แก่ ศูนย์เยาวชน/ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม กวท. วว.เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

อนึ่ง “น้ำอิเล็กทรอไลต์” เป็นผลงานการพัฒนาของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. สำหรับเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดและลดการติดเชื้อ ใช้สำหรับฉีดพ่น และเช็ดถูทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน โดย น้ำอิเล็กทรอไลต์ วว. ผ่านประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ASTM : E2315-16 มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โดยไม่มีสารตกค้าง มีข้อดี คือ ไม่ติดไฟ เมื่อเทียบกับการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ