กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี ๖๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี ๖๐

เตรียมเข้ารับโล่พระราชทานในวันพืชมงคล ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้ ณ ท้องสนามหลวง

กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี ๖๐ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัญแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้ ซึ่งรางวัลนี้เป็นการยกย่องเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ประเภทต่างๆและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีความเหมาะสมสำหรับการยกย่องให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 โดยในปีนี้  สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ มีจำนวน 7 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  3 แห่ง  ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี  พ.ศ. 2560 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 นี้

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง ๗ แห่ง ประกอบด้วย ๑. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ประสบความสำเร็จจากโครงการคัดคุณภาพยางพาราของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้พัฒนามาตรฐานการคัดคุณภาพยาง เพื่อยกระดับยางให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และส่งเสริมอาชีพสมาชิกให้มีความมั่นคงโดยสหกรณ์เป็นองค์กรที่ช่วยทั้ง ในด้านเงินทุน การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการจัดหาตลาดรองรับ ๒.สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาธุรกิจโคนมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม ส่งผลให้สมาชิกมีแม่โครีดนมทดแทนที่มีคุณภาพมีพันธุ์ที่สมบูรณ์ ช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถเก็บออมเงินได้เพิ่มขึ้น มีโครงการฝึกอบรมผสมเทียมสำหรับสมาชิกและยุวเกษตรกร ช่วยลดความสูญเสียทางด้านเวลา ช่วยเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมสมาชิกและลดค่าใช้จ่ายจากการผสมเทียม และส่งเสริมสมาชิกยกระดับการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน ๓. สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลจากโครงการตลาดนัดสินค้าสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการขายผลผลิตมากยิ่งขึ้น และยังจัดทำโครงการ กลุ่มออมทรัพย์สมาชิกบ้านวังขวัญ เนื่องจากสมาชิกมีการใช้จ่ายเกินความจำเป็นจึงต้องนำหลักสหกรณ์มาใช้ในการรวมกลุ่มกันออมเงินอย่างมีวินัยและเป็นระบบ โดยรวบรวมเงินฝากจากสมาชิกแต่ละเดือนเข้าฝากกับสหกรณ์และโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีจะประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตและปริมาณการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีรายได้ไม่พอ จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก พร้อมกับการลดปัญหาเรื่องการเอาเปรียบ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นำมาซึ่งหนี้ค้างของสหกรณ์ลดลงอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมี สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราที่ได้รับรางวัลดีเด่น คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โครงการรวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ ในการปลูกสร้างสวนยางให้มีความยั่งยืน ผลผลิตดี ต้นตอมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ และ ๕ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก  ๖. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ มีการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและโครงการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๗ สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๒,๔๘๐ คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์และโครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสมาชิก

 

ขณะที่ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู  จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๓๑๘ คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัสและการปลูกมันระบบน้ำหยดเพิ่มผลผลิต และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก  ๒.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑,๑๒๓ คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการตลาดกลางยางพาราและโครงการสถานีบริการตลาดพอเพียง และ๓ กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๔๓ คน โดยได้รับรางวัลจากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการถือหุ้นเพิ่มเสริมการออม

กรมส่งเสริมสหกรณ์เน้นย้ำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่งที่ได้รับโล่พระราชทานในครั้งนี้ รักษามาตรฐาน ในการดำเนินงานให้สมกับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสถาบันเกษตรกรอื่นๆได้มาเรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งขอให้ยึดถือหลักและวิธีการของสหกรณ์อย่างเข้มแข็ง ยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีการพัฒนาที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป