มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยีการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูกขมิ้นที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำการเพาะปลูกขมิ้นด้วงเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อการจำหน่าย แต่การปลูกขมิ้นด้วงในแปลงเพาะปลูกทั่วไปจะมีศัตรูพืชทำลายคุณภาพของขมิ้น อีกทั้งการปลูกในแปลงเพาะปลูกสามารถปลูกได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น เพื่อเป็นการพักดินสำหรับการเพาะปลูกในครั้งถัดไป ทำให้ในรอบปีในพื้นที่แปลงเดิมไม่สามารถเพาะปลูกขมิ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวพัชรี คงแก้ว นางสาวสุภาวดี มูณีย์ และ นางสาว อนุสรา มาสุข นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะปลูกขมิ้นที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การทำงานของระบบสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ทำงานอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้นอากาศ และค่าความชื้นในดิน ระบบทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ในส่วนของการควบคุมและการตั้งค่าของระบบสามารถทำได้ทั้งจากการกดปุ่มคีย์แพดที่หน้าตู้ควบคุม หรือควบคุมจากสมาร์ทอุปกรณ์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือ ios ได้ ทั้งนี้ ในขณะที่ระบบกำลังทำงานผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบให้ระบบสามารถแจ้งสถานะการทำงานของระบบไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยข้อความที่ระบบทำการแจ้งได้แก่ ระบบเริ่มทำงาน ระบบกำลังทำงานแบบอัตโนมัติ ระบบกำลังทำงานตามเวลา พัดลมปิด พัดลมเปิด เป็นต้น

สำหรับอุปกรณ์ภายในโรงเรือนที่ระบบจะทำการควบคุมเพื่อให้สภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนเหมาะสม สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของขมิ้นด้วง ได้แก่ พัดลมระบายอากาศ ปั๊มน้ำสำหรับพ่นละอองน้ำ และปั๊มน้ำสำหรับน้ำหยด นอกจากนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรือน ทางทีมงานพัฒนาระบบยังได้ออกแบบให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ และมีระบบสำรอง กรณีไฟฟ้าจากแสงโซลาเซลล์ไม่เพียงพอระบบจึงยังคงสามารถใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มีอยู่เดิมได้ตามปกติ จุดเด่นขอเครื่องควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถนำไปใช้กับพืชชนิดอื่นๆ และการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

โดยได้ทำส่งมอบระบบโรงเรือนเพาะปลูกขมิ้นที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมสมุนไพรและเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุปัญญา ชูทอง รองประธานวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้รับมอบ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้สนใจต้องการระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)   ศรีวิชัย เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ (075) 773-336 ถึง 7 โทรสาร (075) 773-338