มทร.ศรีวิชัย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้ ต่อยอดผลผลิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน Primary GMP ในโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี คุณนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการสามารถสร้างรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรผู้ผลิตน้ำผึ้งชันโรง และเครื่องแกงชาววัง จำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทร ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติบ้านไทรห้อง คุณสมใจ รัตนบุรี และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องชาววัง คุณจีระยุทธ ไข่นุ่น กล่าวว่า ทางกลุ่มได้รับความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอมาตรฐาน อย. ทั้งด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่ การคัดแยกโซนการผลิต การวางแปลนโรงเรือนสำหรับการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน อย. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนมีคุณภาพและขยายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ ในโอกาสนี้ทางตัวแทนชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการจัดประเด็นการอบรมในครั้งต่อไป

ทางชุมชนมีความต้องการวิทยากรด้านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สบู่ โลชั่น ยาหม่องที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง แนวทางการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อทางชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ซึ่งจะนำความรู้ที่ ผศ. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย มอบให้ จะนำไปพัฒนาต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานต่อไป