“กยท. ย้ำชัด ชาวสวนยางออกจากเคหสถาน เพื่อกรีดยางได้ปกติ ยัน มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ”

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำชัด ชาวสวนยางและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับยางพาราได้รับการยกเว้นให้สามารถออกนอกเคหสถานเพื่อประกอบอาชีพ ในเวลาตั้งแต่ 3 ทุ่ม – ตี 4 ได้ เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทวีความรุนแรง เสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา จึงมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้ชาวสวนยางและผู้ที่ต้องออกจากบ้านไปประกอบอาชีพกรีดยางและขนส่งยางในช่วงเวลานั้น

กยท. จึงขอย้ำว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาชีพการทำสวนยางด้วย ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงสามารถกรีดยาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกได้ตามปกติ เพียงแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าการประกาศมาตการคุมเข้มนี้จะไม่ส่งผลต่อการออกไปประกอบอาชีพยางพารา

“ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยางพาราปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ทางราชการกำหนด และรักษาสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กยท. ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงทุกท่าน เชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย