มะม่วงน้ำดอกไม้ (GI) คลองมิตรสัมพันธ์ มีคุณภาพและความอร่อย

มะม่วงน้ำดอกไม้ (GI) คลองมิตรสัมพันธ์ จ.สระแก้ว มาตรฐาน GAP การันตีคุณภาพและความอร่อยสู่ผู้บริโภค

นายเทพ มุ้งแก้วกลาง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เกษตรกรในพื้นที่บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ หมู่ 15 ต.หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว แต่ก่อนประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เป็นหลัก แต่เนื่องจากประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขายผลผลิตได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงปรับเปลี่ยนจากทำพืชไร่มาเป็นสวนมะม่วงแทน ในปี 2563 ได้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สมาชิกจำนวน 30 ราย พื้นที่การปลูกจำนวน 750 ไร่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองทางตลาด ปัจจุบันมีการพัฒนาผลผลิตให้ได้รับมาตรฐาน GAP แล้วจำนวน 20 ราย

โดยปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ซึ่งเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสระแก้ว จำนวน 17 ราย เนื่องจากลักษณะดินในพื้นที่การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วจะเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดลูกรัง หรือดินเหนียวปนกรวดลูกรัง มีการระบายน้ำที่ดี มีปริมาณไนโตรเจนสูง ซึ่งส่งผลดีทำให้ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วมีความหวานเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นจึงการันตีได้ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว มีความหวาน กลิ่นหอม เนื้อสีเหลืองอมส้ม ปริมาณเส้นใยน้อย เมล็ดลีบ ค่าความหวานไม่น้อยกว่า 16 องศาบริกซ์ ซึ่งผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จะได้รวมกันประมาณ 700 – 1,000 ตันต่อปี โดยในช่วงฤดูกาลผลผลิตสามารถจำหน่ายได้ในราคา 50 – 60 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในช่วงนอกฤดูกาลผลผลิตสามารถจำหน่ายได้สูงถึง 90 – 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงในสวนไปจำหน่ายในประเทศ อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป ในส่วนของตลาดต่างประเทศมีการส่งออกไปหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย

นายสมพงศ์ เกื้อกูล รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการควบคุมคุณภาพและผลผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน GAP โดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ อีกทั้งในการปลูกนอกฤดูกาลยังมีการควบคุมคุณภาพโดยการใช้สารบังคับ เรียกว่า สารเบคโควิวดาซอน ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จะมีผลผลิต 2 ช่วงต่อปี ช่วงฤดูผลผลิตปกติจะเป็นเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และในช่วงนอกฤดูผลผลิตจะมีผลผลิตออกในเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร โดยยึดหลักในเรื่องลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้า รวมทั้งมีการจัดการด้านตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเงินทุนสนับสนุนในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 2.99 ล้านบาท โดยทางกลุ่มนำมาจัดซื้อเครื่องคัดมะม่วง เพื่อรับจ้างคัดผลผลิตจากสมาชิก และนำเงินรายได้กลับมาเป็นเงินหมุนเวียนในกลุ่ม อีกทั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนให้แก่เกษตรกรสมาชิกในการปลูกผลผลิตในฤดูกาลถัดไป ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วมีแผนที่จะพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้ได้รับมาตรฐาน GAP ให้ครบ 30 รายต่อไป