กศน.โพนพิสัย เตรียมออกให้บริการห้องสมุดทุกวัน

ดร.มณฑาทิพย์ เสยยงคะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสำหรับชาวตลาดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด และนำผลการศึกษาไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานห้องสมุดสำหรับชาวตลาด โดยศึกษาจากประชาชนในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลบ้านผือ 2) ตำบลทุ่งหลวง และ 3) ตำบลจุมพล

สำหรับพื้นที่ให้บริการมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดสดตำบลบ้านผือ ผู้รับผิดชอบได้แก่ ครู กศน.ตำบลกลุ่มโซนนาเกลือ ประกอบด้วย ครู กศน.ตำบลบ้านผือ, บ้านโพธิ์, นาหนัง และเซิม ให้บริการทุกวันพุธของสัปดาห์ 2) ตลาดนัดทุ่งหลวง ผู้รับผิดชอบได้แก่ ครู กศน.ตำบลกลุ่มโซนเหล่าสร้างทุ่ง ประกอบด้วย ครู กศน.ตำบลเหล่าต่างคำ, สร้างนางขาว และทุ่งหลวง ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 3) ตลาดราชา ตำบลจุมพล ผู้รับผิดชอบได้แก่ ครู กศน.ตำบลกลุ่มโซนเลียบโขง ประกอบด้วย ครู กศน.ตำบลจุมพล, วัดหลวง, กุดบง, ชุมช้าง ให้บริการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ซึ่งดำเนินการศึกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีความพึงพอใจในการดำเนินงานห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายด้านพบว่า ประชาชนในอำเภอโพนพิสัยพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.72 และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประชาชนอำเภอโพนพิสัยในช่วงอายุ 6-15 ปี พึงพอใจมากที่สุดคือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี คิดเป็นร้อยละ 94.23 รองลงมาคือ กิจกรรมโดมิโน่เสริมเชาว์ปัญญา คิดเป็นร้อยละ 92.56 สำหรับประชาชนอำเภอโพนพิสัยในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป พึงพอใจมากที่สุดคือ กิจกรรมการอ่านส่งเสริมอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 89.77 รองลงมาคือ กิจกรรมโดมิโน่เสริมเชาว์ปัญญา คิดเป็นร้อยละ 85.71 ในส่วนของสื่อการอ่านที่ประชาชนในอำเภอโพนพิสัยพึงพอใจมากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือ หนังสือทั่วไปประเภทส่งเสริมอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 91.52 และมีข้อเสนอแนะ 8 อยากให้ออกให้บริการทุกวัน