กศน.หนองคาย ระดมสมองแก้ปัญหาเบิกจ่ายงบ

ดร.มณฑาทิพย์ เสยยงคะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เล็งเห็นถึงปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามไตรมาสของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในรอบ 3 ปีงบประมาณไม่เป็นไปตามร้อยละที่กำหนดไว้ และอยู่ในลำดับสุดท้ายจากจำนวนสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ดังนั้น เมื่อเข้ามาบริหารสถานศึกษาแห่งนี้ จึงได้คิดแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ดร.มณฑาทิพย์ บอกด้วยว่า แนวทางการแก้ปัญหาร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาสของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จะใช้หลักการสำคัญในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการผังก้างปลาและการระดมความคิดในการแก้ปัญหา เพื่อหาสาเหตุและทำความเข้าใจ เพื่อให้ได้แนวทางในการระดมสมอง เช่น ปัญหาบุคลากรบางกลุ่มส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมล่าช้า ปัญหาบุคลากรไม่รับการอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์การดำเนินงาน อาทิเครื่องพิมพ์ วัสดุสำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เป็นต้น

“การแก้ปัญหาที่ได้ทดลองทำคือ มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ดำเนินการ กระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส โดยมีครู กศน.ตำบล ทั้ง 28 คน เป็นกลุ่มผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดหัวข้อในการระดมความคิด เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาส ร่วมกัน และระดมความคิดจากผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล”

ผลจากการระดมความคิด สรุปแนวทางการแก้ปัญหาได้ว่า ต้องกำกับติดตามการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยให้ชัดเจน กำกับติดตามบุคลากรส่งผลการดำเนินกิจกรรมให้ตรงต่อเวลา อำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์การดำเนินงาน เช่น เครื่องพิมพ์ วัสดุสำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการดำเนินงานในช่วงเวลาเร่งด่วน ใช้วิธีการเสริมแรงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร และจำเป็นต้องระดมสมองจากผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล ซึ่งผลที่ได้พบว่า สามารถเพิ่มร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละไตรมาส

บทความก่อนหน้านี้“มะคาเดเมีย” ปลูกให้ได้ผลดีในประเทศไทย ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่าง
บทความถัดไป“ปลาทูนึ่ง” กินอย่างไร ให้อร่อย และสุขภาพดี