จัดประกวดควายไทยคึกคัก! รองอธิบดีปศุสัตว์ เผย ตั้งเป้าอีก5ปี เพิ่มล้านตัว

พิษณุโลกจัดประกวดควายไทยงาน “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานประกวดควายไทย ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีควายเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 100 ตัว จาก 16 จังหวัด

วันที่ 14 พฤษภาคม ที่บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานประกวดควายไทย ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2 โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดร. สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธี ท่ามกลางเกษตรกรที่นำควายเข้าร่วมประกวดและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน

ผศ. ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า งาน “มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการบริการวิชาการ “ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญ่ในอาเซียน: ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาด” ประจำปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นเจ้าภาพร่วม และได้รับความร่วมมือจาก สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ ซึ่งมีควายเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 100 ตัว ที่มาจาก 16 จังหวัด โดยการจัดงานประกวดควายไทยในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการคัดลักษณะควายที่ดีเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานการพัฒนาพันธุ์กระบือของประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตกระบืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนประชากรกระบือของประเทศในอนาคต

 ด้าน นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่เรามีวันอนุรักษ์ควายไทย ปัจจุบันจํานวนควายไทยมีการลดลงอย่างรวดเร็ว จากสถิติของกรมปศุสัตว์พบว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนควายของไทยลดลงอย่างรวดเร็วจากปี 2548 ที่มีมากถึง 1.6 ล้านตัว แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึง 700,000 ตัว เนื่องจากการประกอบอาชีพทำนาปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานควาย อีกทั้งยังมีการนำควายเพศเมีย ควายที่ตั้งท้อง และควายอายุน้อยมาบริโภคมากขึ้น โดยมีการบริโภคปีละกว่า 200,000 ตัว ขณะที่มีลูกเกิดปีละประมาณ 150,000 ตัวเท่านั้น

นอกจากนี้ไทยยังมีการส่งออกกระบือมีชีวิตทั้งเพศผู้และเพศเมียไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิ จีน และกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนาม ซึ่งมีความต้องการกระบือเพิ่มมากขึ้น กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแผนเร่งดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ โดยเร่งกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้นได้ของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี 500 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อกระบือให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือจำนวน 5,000 ราย เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ดีโดยส่งเสริมการผสมเทียมกระบือด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดีก็จะทำให้ได้ลูกกระบือที่มีลักษณะดี เลี้ยงง่ายและโตเร็ว ซึ่งคาดว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้าปริมาณกระบือของไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านตัว

ที่มา มติชนออนไลน์