พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จัดโครงการการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Entrepreneurship Development and Innovation Business Model) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2564 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงที่มาของการเริ่มโครงการความร่วมมืออันดีของสองหน่วยงานเพื่อร่วมกันพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาไทยมุสลิม ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยโครงการการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาไทยมุสลิมจำนวนมากเลือกที่จะเดินทางมาศึกษาที่ปากีสถาน มีทั้งผู้ที่สนใจศึกษาทั้งทางด้านสายสามัญและสายศาสนา (Madarasa) นักศึกษาส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษามักประกอบอาชีพเป็นครูสอนศาสนา ทำเกษตรกรรม การเป็นล่ามประจำโรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่ทราบถึงความถนัดและการวางแผนในอนาคต สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และรับทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนั้นทำให้นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจเพื่อกลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบว่ามีนักศึกษาจำนวนมากสนใจที่จะกลับไปเริ่มต้นการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ แต่ยังขาดความรู้ ทักษะด้านธุรกิจ รวมทั้งยังไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเครื่องมือในการเริ่มธุรกิจที่เป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำธุรกิจและเจตนามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ทั้งยังปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนและแผนงานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และที่สำคัญ คือ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งยกระดับและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นทางเลือกภายหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ ให้กับน้องๆ ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณจริยา คำแหง ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณชารีฟ เด่นสุมิตร Chief Executive Officer (CEO) บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด ผู้ก่อตั้ง Pinsouq Halal Marketplace และทีมผู้ช่วยวิทยาการจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยครั้งนี้มีนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด เข้าร่วมอบรมจำนวน 50-60 คน