สนง. จัดรูปที่ดินกลาง สร้างรายได้ให้เกษตรกรแม้ในยามหน้าแล้งและทำนาไม่ได้

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่งมือช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมก่อสร้างระบบแพร่กระจายน้ำและงานจัดรูปที่ดินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ


          เกษตรกรใน ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาระบบแพร่กระจายน้ำรวมไปถึงงานจัดรูปที่ดิน จากสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง   ซึ่งในอดีตอาชีพส่วนใหญ่ของคนที่นี่คือการทำนาเป็นหลัก ต้องประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่อุดมสมบูรณ์ และในบางครั้งแปลงเพาะปลูกก็อยู่ในพื้นที่ตาบอด ไม่มีทางในการลำเลียงผลผลิตเพราะต้องผ่านพื้นที่ของคนอื่น ทำให้ผลผลิตเสียหาย เป็นต้น

1466147574

เมื่อเป็นเช่นนี้เกษตรกรในชุมชนจึงรวมตัวกัน เพื่อผลักดันให้ชุมชนได้รับการจัดรูปที่ดินรวมถึงระบบแพร่กระจายน้ำ ให้ทั่วถึงจนในที่สุดเกษตรกร ต. รางสาลี่  ก็ได้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก ถึงแม้ว่าในปีนี้ทางรัฐบาลจะขอให้งดการปลูกข้าวนาปรัง แต่เกษตรกรก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าว มาเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ผักชี , ดีปลี , ข้าวโพด  หรือบ้างก็เลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรแบบผสมผสาน  สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสิ่งที่ทำให้ชุมชนนี้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำ คือ ผู้นำชุมชนมีความมุ่งมั่นในการดูแลการใช้น้ำ ประกอบกับสมาชิกในหมู่บ้านก็ยึดถือตามกฎระเบียบการใช้น้ำของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดนั่นเอง

 คุณชัญญานุช อิธบุตร  เกษตรกรในพื้นที่บอกว่า เมื่อเรามีน้ำและบ่อเก็บน้ำ เราก็ใช้น้ำในการเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ สวนของป้าจึงทำไร่แบบผสมผสาน  ก็มีทั้งดีปลี, ข้าวโพด, มะขามป้อม และมะนาว  สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
และนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีของ ต. รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและส่งเสริมเกษตรแบบยั่งยืนจาก สนง.จัดรูปที่ดินกลางมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์