วว. สนับสนุนการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ณ จังหวัดลำพูน ผ่านการใช้พื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน “โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนภูมิภาคของ วว. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงานด้วยชุดตรวจ ATK และการจัดทำสมุดประจำตัว LAMPHUN ATK PASSPORT ด้วยศักยภาพของโรงรมรมฯ แห่งนี้ที่เป็นอาคารโล่ง มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง ห่างไกลชุมชน สามารถจัดสถานที่ในการตรวจคัดกรองได้อย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ วว. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับกระบวนการยกระดับมาตรฐานผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหรือของภูมิภาคนั้นๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทำตลาด และยังไม่มีความพร้อมในการลงทุนด้านสถานที่ผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง

อนึ่ง โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก วว. ตั้งอยู่ที่ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนภูมิภาค และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. ในด้านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก มีประสิทธิภาพควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยได้ ช่วยลดการใช้กำมะถัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยืดอายุการเก็บผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น 30-45 วัน เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกลำไยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศที่มีบริการครบวงจรในการรมและการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ฯ ผลลำไยให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศปลายทาง พร้อมทั้งมีระบบห้องเย็นเพื่อใช้ในการจัดเก็บลำไยในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกมามาก และมีห้องปฏิบัติการในการวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการส่งออกลำไย นอกจากการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออกแล้ว ศูนย์นี้ยังเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เทคโนโลยีและช่วยในการพัฒนาบุคคลากรของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

โรงรมแก๊สซัลเฟอร์ได้ออกไซด์แห่งนี้ นำเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ วว. เข้ามาใช้ ซึ่งมี 3 ระบบ คือ 1. ระบบการรมควันด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่สามารถควบคุมปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างในเนื้อลำไยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ระบบป้องกันการรั่วไหลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการและในพื้นที่ทำงานในโรงงาน และ 3. ระบบการควบคุมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกนอกโรงงาน เป็นระบบมีการหมุนเวียนน้ำกลับไปใช้ซ้ำไม่มีการระบายน้ำทิ้ง และได้ผลพลอยได้เป็นยิปซั่ม สามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงสภาพดินได้

ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 097-024-8385 (ดร. สรวิศฯ) หรือที่ โทร. 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009 www.tistr.or.th E-mail : [email protected]