กศน.โพนพิสัย ปรับบรรยากาศการทำงาน เสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561-2565) กำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล ภาครัฐ เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นำทางความรู้และความคิด ซึ่งในส่วนสำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร กศน.

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ดร.มณฑาทิพย์ เสยยงคะ ผอ.กศน.โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้มีนโยบายเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จำนวน 38 คน สำหรับในด้านบรรยากาศของการดำเนินงานที่ผ่านมาหากมองในประเด็นความสำเร็จของงานถือว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่สำนักงาน กศน. ได้กำหนดมาในแผนการปฏิบัติงานประจำปี

แต่ในขณะเดียวกัน หากมองในด้านบรรยากาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยยังคงมีปัญหาที่ทำให้บรรยากาศการทำงานไม่มีความสุข เช่น การร้องเรียนอย่างเนื่องทุกปี การทำงานไม่เป็นระบบทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานตกต่ำ

ดร.มณฑาทิพย์ กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา จึงคิดแนวทางการแก้ปัญหาภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข “You’re happy, I’m happy” ด้วยแนวคิด “สามัคคี รักกัน พัฒนา” เพื่อสร้างบรรยากาศองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพราะมีความเชื่อว่าบรรยากาศการทำงานที่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน

โดยแนวทางการแก้ปัญหาภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จะใช้กระบวนการระดมและสรุปความคิดได้ดังนี้ คือ “สามัคคี รักกัน พัฒนา”

  1. “สามัคคี” คือ ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยทุกคนพึงตระหนักและใส่ใจว่า หากทุกคนในองค์กรมีความสามัคคีกัน ไม่ว่าจะทำงานใดก็จะประสบความสำเร็จเสมอ
  2. “รักกัน” คือ ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยทุกคนพึงตระหนักและใส่ใจว่า หากทุกคนในองค์กรมีความรักให้แก่กันจะเกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน
  3. “พัฒนา” คือ ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัยทุกคนพึงตระหนักและใส่ใจว่า เมื่อทุกคนมีความสามัคคี รักกัน งานทุกงานที่ได้รับมอบหมายจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน

โดยผลที่เห็นเป็นรูปธรรม หลังการระดมและสรุปความคิด พบว่า บุคลากรขององค์กรได้รับการยกย่องชมเชย ได้รางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ และปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น