ร.10 ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.จันทบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยเกษตรกรประสบขาดน้ำ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านเขาแดงพัฒนา ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยทรงห่วงใยราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาทิ ปลูกมันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด และเลี้ยงโคนม เมื่อถึงฤดูแล้งราษฎรจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเป็นต้นทุนที่เพียงพอเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ปัจจุบันโครงการดังกล่าว เริ่มขุดลอกหน้าฝายพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และขุดลอกคลองตาโนดระยะทางประมาณ 1 พัน 400 เมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณความจุน้ำได้ 8 หมื่นลูกบาศก์เมตรและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณกว่า 2 พันไร่

ต่อจากนั้น คณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ โครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนพื้นที่สูง เกษตรกรพยายามสร้างสระเก็บกักน้ำ แต่ยังไม่พอ ปัจจุบันสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และจ.จันทบุรี ตลอดจนผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นได้ร่วมกันดำเนินงาน จัดสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ความจุ 6 หมื่น ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 5 หมื่น 4 พันลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรได้ประมาณ 55 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ปลูกทุเรียน เงาะ และมังคุด

ทั้งสองโครงการนี้ เป็นโครงการทางด้านแหล่งน้ำที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการชุดแรกๆที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี