โชว์ 4 ยุทธศาสตร์ดันท่องเที่ยว ทั้งยกระดับแรงงาน-แก้อาชญากรรม เชื่อม ‘เพื่อนบ้าน’ ปลายทางเดียวกัน

ท่องเที่ยวเปิด 4 ยุทธศาสตร์รับท่องเที่ยวโต ทั้งดึงการลงทุน พัฒนาแรงงาน แก้ปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม จับมือเพื่อนบ้านเชื่อมโยงเส้นทางช่วยดันรายได้

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมแผนยุทธศาสตร์รองรับการท่องเที่ยวระยะยาวที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายเติบโตเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 2.5% เพราะรายได้จากภาคการท่องเที่ยวไทยขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ หากตั้งเป้าหมายเติบโตสูงมากคงไม่ได้ เนื่องจากต้องบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 1. แผนภาคการลงทุน โดยเตรียมโรดโชว์ดึงนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว เช่น พัฒนาท่าเรือสำราญ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงพื้นที่อื่นๆ

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า โดยกระทรวงจะผลักดันการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสร้างไทยเป็น Thailand Plus One และเป็นฐานสำคัญในเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งมีผู้บริโภคกว่า 620 ล้านคน รวมถึงยกระดับภูมิภาคนี้เป็น Single Tourist Destination จุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยคาดว่าปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่อาเซียนได้กว่า 121 ล้านคน และสร้างรายได้กว่า 29 ล้านล้านบาท 2. จะสร้างแรงงานคุณภาพรองรับการเติบโตโดยเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาแรงงานภาคบริการยังขาดแคลน เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการคัดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความถี่ในการมาเที่ยวซ้ำมากขึ้น แต่ละครั้งที่มาอยู่นานขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้น

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า 3. เร่งหาทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้สถิติการเกิดปัญหาลดลง รวมถึงแนวทางป้องกัน ซึ่งจะมีรูปแบบวิธีใหม่ๆ เข้ามาอยู่เรื่อยๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาระบบคมนาคมขนส่งที่ยังไม่เพียงพอ และกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เหล่านี้ต่างต้องเร่งเดินหน้า ทั้งแผนการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ การพัฒนาระบบขนส่งทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ

“จะต้องมองทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ต้องทำงานแบบบูรณาการเร่งหาทางออกให้เร็วที่สุด ซึ่งหากมีแผนบริหารจัดการที่ดีจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหา เพราะในอนาคต 10 ปีข้างหน้าไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 60 ล้านคน อย่างที่สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) คาดการณ์ไว้ ดังนั้น หากวางระบบรองรับไว้ดีก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะอย่างฝรั่งเศสทั้งประเทศมีประชากร ราว 60 ล้านคน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวแต่ละปีมากถึง 70-80 ล้านคน มากกว่าประชากรทั้งประเทศเขายังทำได้” นางกอบกาญจน์ กล่าว

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่ 4 คือ การร่วมมือกับอาเซียนผลักดันรายได้ทั้งภูมิภาค โดยอาศัยความได้เปรียบที่ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินของอาเซียน และย้อนมองไปว่า หากเพื่อนบ้านมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากเท่าใด ไทยเองก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น เพราะอย่างน้อยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวอาเซียนก็จะแวะมาเที่ยวไทย ทั้งความตั้งใจโดยตรง หรืออาจจะมาเปลี่ยนเครื่องและแวะเที่ยวไทยด้วยก็ตาม การทำตลาดแบบเชื่อมโยงเส้นทางจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหากเร่งทำการตลาดแบบบูรณาการได้มากเท่าใดก็จะเป็นโอกาสสร้างรายได้ทั้งต่อไทยเองและเพื่อนบ้าน