แชมป์ My Little Farm ปี 8!!! โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

กว่า 2 เดือนกับการแข่งขัน “ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 8” ภายใต้แนวคิด “คิดจริง ทำจริง บนพื้นที่จริง และได้ผลผลิตจริง” เพื่อสร้างความรู้ทางการเกษตรอย่างครบวงจร สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแก่เยาวชนรุ่นใหม่ๆ ของไทย ล่าสุดก็ได้ผู้ชนะของปีนี้นั่นก็คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครองได้สำเร็จ

โดยปฏิบัติการบนพื้นที่จริง ในพื้นที่ 1 ไร่ ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะได้รับเมล็ดพันธุ์นำไปเพาะปลูกตามที่แต่ละทีมวางแผนในการปลูกพืชการเกษตร อาทิ ผักบุ้งจีน ผักชี แตงกวา เป็นต้น ภายในระยะเวลา 60 วัน  คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ดร.สุพจน์ กาเซ็ม รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,   ดร.ปกรณ์ สุจเร ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และคุณสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตร ได้ให้คำแนะนำและวิธีการแก้ไขให้กับน้องๆ ทั้ง 9 ทีมตลอดทั้งการแข่งขัน โดยเกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น  คะแนนตรวจแปลง 40% , คะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้าน 20% , คะแนนบัญชี 25% และคะแนนการตอบปัญหาในรอบสุดท้าย 15% ซึ่งในพิธีปิดการแข่งขัน คุณสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โดยทีมชนะได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน โดยตัวแทนขึ้นรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรับใบประกาศนียบัตรจาก  ผศ.ดร.พัชรียา    บุญกอแก้ว รองคณบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000  บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากคุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานบริหารสายธุรกิจรายการโทรทัศน์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบโล่ห์รางวัล และใบประกาศนียบัตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด คุณชาญยุทธ์ ภานุทัตผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้มอบโล่ห์รางวัล และใบประกาศนียบัตร

ในการนี้ คุณเกตแก้ว พูนวงศ์ ผู้บริหารทีมกลุ่มงานโฆษณาธุรกิจ สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันครั้งนี้ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่ทีมที่ชนะเลิศ พร้อมรองชนะเลิศอันดับ 1และ 2 อีกด้วย