“พิชิต เกียรติสมพร” ชาวนาสุพรรณฯ ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพิ่มผลผลิตข้าว

“คุณพิชิต เกียรติสมพร” ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในเกษตรกร Smart Farmer หัวก้าวหน้าที่เล็งเห็นประโยชน์ของ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ข้าวปทุมธานี 1 ช่วยยกระดับการผลิตข้าวแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ระบบสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ ทั้งทำให้การบริหารจัดการฟาร์มกลายเป็นเรื่องง่าย แก้ปัญหาการตลาดไปพร้อมกัน ตอบโจทย์ การเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในอดีต คุณพิชิตเพาะปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีเป็นหลัก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ได้ผลกำไรน้อย เขาจึงศึกษาวิธีและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ลดต้นทุนการผลิตข้าวและป้องกันไม่ให้มีปัญหาโรคแมลงศัตรูข้าวมารบกวนแปลงนา ปี 2562 เขาได้เข้าร่วมโครงการแนวทางการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติสุพรรณบุรี

ที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คุณพิชิตมีโอกาสลงมือทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าวขึ้น บนเนื้อที่แปลงนาต้นแบบ 11 ไร่ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิต อาทิ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกำจัดวัชพืชที่มีความแม่นยำสูง เครื่องตรวจวัดความต้องการธาตุอาหารพืช เครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติตามค่าวิเคราะห์ดินระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ ติดตั้ง Sensor ตรวจสภาพต้นข้าว กล้องดักจับแมลง การใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจการเจริญเติบโตของพืชร่วมกับการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ การใช้ Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแปลงเรียนรู้เพื่อนำไปประมวลผลผ่านระบบ Internet สามารถลดแรงงานในการดำเนินงาน ลดระยะเวลา ลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณการใช้สารเคมี

หลังจากคุณพิชิตเข้าร่วมโครงการในฤดูการผลิต 2563/64 ระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ พบว่า มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,985 บาท/ไร่/รอบการผลิต โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน สามารถเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 870 กิโลกรัม สร้างเม็ดเงินไร่ละ 8,976 บาท หักต้นทุนเหลือผลกำไรเฉลี่ย 3,991 บาท/ไร่

เดือนเมษายน 2564 คุณพิชิตขายข้าวความชื้น 15% ในราคาตันละ 10,313 บาท ส่วนข้าวความชื้น 25% ขายได้ตันละ 9,100 บาท โดยผลผลิตทั้งหมดขายเป็นพันธุ์ข้าวปลูกให้กับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรกรในชุมชน

หลังจากคุณพิชิตเข้าร่วมโครงการและนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตข้าว พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ถึงร้อยละ 13 ขณะเดียวกัน สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเข้าโครงการ

คุณพิชิต ในบทบาทเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเกษตรกรให้ไปศึกษาดูงานเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรการผลิตข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ และแปรรูปข้าวที่ประเทศญี่ปุ่นและจีน โดยได้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่แก่สมาชิกแปลงใหญ่เพื่อการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร

กล่าวได้ว่า คุณพิชิต เกียรติสมพร ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิดเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงการทำการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตไปพร้อมๆ กัน แล้วยังสามารถบริหารจัดการแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ต้นทุน และมีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 เพื่อทำให้อาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี อย่างมั่นคง มั่งคั่ง แล้วยังยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะข้าวปทุมธานี 1 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชิต เกียรติสมพร บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 089-174-2512 หรือเข้าไปศึกษาดูงานได้ที่แปลงใหญ่ข้าวตำบลสวนแตงได้โดยตรง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สศท.7 โทร. 056-405-007-8 อี-เมล [email protected]

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิตและรายได้ ข้าวปทุมธานี 1 ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ
(ปีเพาะปลูก
2561/62)
หลังเข้าร่วมโครงการ
(ปีเพาะปลูก
2563/64)
ต้นทุนรวม (บาท/ไร่/รอบการผลิต) 5,729 4,985
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต) 733 870
ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ความชื้น 15% (บาท/ตัน) 9,500 10,313
ผลตอบแทน (บาท/ไร่/รอบการผลิต) 6,964 8,976
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่/รอบการผลิต) 1,235 3,991

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าว จาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564