มกอช. รุก “เกษตรอินทรีย์” ติวเข้มคนเมือง ทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตอาหารปลอดภัย

มกอช. รุก “เกษตรอินทรีย์” ติวเข้มคนเมือง สร้างความตระหนักรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ช่วงโควิดผลิตอาหารปลอดภัย ผ่านกูรูมากประสบการณ์

 

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้กระแสความนิยมการทำเกษตรกรรมในเมืองเกิดขึ้น และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เมืองทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกผักในสวนกระถางตามคอนโดมิเนียม สวนผักหลังบ้าน สวนผักของหมู่บ้านหรือชุมชน สวนผักตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย สวนผักตามหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน สวนผักตามร้านอาหาร โรงแรม หรือ ศูนย์การค้า เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจทำเกษตรกรรมในเมือง เนื่องจากห่วงสุขภาพตนเอง จึงแสวงหาการปลูกผักด้วยตนเองเพื่อลดการบริโภคผัก และผลไม้ในท้องตลาด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากสารเคมีปนเปื้อน และเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ดังนั้น การเกษตรกรรมในเมืองจึงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผนวกกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเมือง ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกัน เกิดความเข้มแข็ง ต้นทุนการผลิตลดลง มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีตลาดและช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

มกอช. โดยกองส่งเสริมมาตรฐาน (กสม.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จะทำให้มีอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดสัมมนา “เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง”ภายใต้โครงการการสัมมนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ขึ้น ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ โดยหัวข้อการสัมมนา ได้แก่1.เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยวิทยากรคือ นายนคร ลิมปคุปตถาวร หรือเจ้าชายผัก 2.เกษตรวิถีในเมืองยุค New Normal โดยนางสาวเพ็ญศรี โตสะอาด จากสำนักงานเขตหลักสี่ และ3.สมุนไพรเพื่อคนไทยที่ใส่ใจสุขภาพ โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ

“การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้คนปลูกผักในเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ในเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้สถานการณ์ COVID-19 รวมถึงส่งเสริมความรู้ เทคนิคและวิธีการ การทำเกษตรอินทรีย์ในเมือง หรือมีพื้นที่จำกัดไว้บริโภคในครัวเรือนให้มีอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ”รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว