สิทธิสวัสดิการ ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ 13 ข้อ

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา คอลัมน์นี้นำเสนอหัวข้อ “สิทธิของผู้สูงอายุ” (อายุ 60 ปี ในปีนี้ขึ้นไป) ควรรับรู้  บางหัวข้อท่านรับรู้อยู่แล้ว บางหัวข้อยังไม่ทราบ

ปักษ์นี้จึงขอนำรายละเอียดมาให้รับรู้รับทราบถึงสิทธินั้น รวม 13 ข้อ ดังนี้

 1. (ข้อนี้คงรับทราบกันทั่วหน้า) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกคนต่อเดือนแบบขั้นบันได คือ อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท
 2. ลดค่าโดยสารรถสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ 50% รวมถึงเรือโดยสาร พร้อมแสดงบัตรประชาชน รถไฟฟ้า MRT ลด 50% ทุกเส้นทาง รถไฟฟ้า BTS แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ซื้อบัตรโดยสารประเภทผู้สูงอายุ ได้รับส่วนลด 50% รถทัวร์ บขส. ได้รับส่วนลด 50% รถไฟ ลด 50% ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน ของทุกปี
 3. ลดหย่อนภาษี บุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดา สามารถขอลดหย่อนภาษี จำนวน 30,000 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ต่อปี
 4. ปรับสภาพที่อยู่อาศัย เปิดให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและเหมาะสม ขอปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม กับหน่วยบริการ คือ กรม ผส. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อพิจารณาและจัดสรรในอัตราเหมาจ่าย 22,500 บาท หรือ 40,000 บาท
 5. กู้ยืมเงินประกอบอาชีพสูงอายุที่ยังประกอบอาชีพได้ แต่ไม่มีเงินทุน สามารถกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนผุ้สูงอายุได้ ดังนี้ รายบุคคลได้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน และรายกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน ได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แต่ทั้งหมดต้องมีผู้ค้ำประกัน และต้องชำระคืนทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี
 6. สิทธิทางอาชีพ ภาครัฐโดยกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร จัดบริการให้คำปรึกษา และรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
 7. สิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะหลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑสถาน โบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติ ฯลฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อาทิ ลิฟต์ ราวบันได ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ฯลฯ
 8. สิทธิทางการศึกษา ปัจจุบัน สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริการทางการศึกษาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 9. สิทธิทางการแพทย์ ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับบริการและสุขภาพผ่านช่องทางพิเศษ
 10. การช่วยเหลือทางกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายการจ้างทนาย ค่าธรรมเนียมขึ้นศาล ค่าวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น
 11. ยกเว้นค่าเช้าชมสถานที่ของรัฐ ผู้สูงอายุสามารถเข้าชมฟรี เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 12. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สถานกีฬา ส่วนศูนย์กีฬาในร่ม ได้ลดค่าสมัครสมาชิก 50%
 13. การสงเคราะห์ช่วยเหลือ มีบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ถูกหาผลประโยชน์ ด้วยการนำไปรักษาพยาบาล ดำเนินคดี จัดหาที่พักปลอดภัย ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ขณะที่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาอาหารและเครื่องนุ่งห่ม สามารถขอเงินช่วยเหลือในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ขอได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี ในส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนและขาดผู้ช่วยเหลือ สามารถแสดงความประสงค์ขอเข้าใช้บริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้ และเมื่อเสียชีวิต ผู้จัดการศพผู้สูงอายุยากจนนั้น สามารถยื่นขอรับเงินจัดการศพรายละไม่เกิน 3,000 บาท โดยต้องยื่นความประสงค์ที่สำนักงานเขต หรือสำนักงาน อบต. สำนักงานเทศบาลภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบมรณบัตร

สอบถามใช้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน โทรศัพท์ 1300