มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลขนอม ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 23 กันยายน 2564 อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย พื้นที่ขนอม ในนามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางพรรณสิริ บำรุง นายกเทสมนตรีตำบลขนอม เป็นประธานในการเปิดโครงการ และหน่วยงานภายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอขนอมเข้าร่วมงาน และร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้สโลแกน “เทศบาลตำบลขนอม พร้อมของโอท็อป แนวอนุรักษ์นักช้อป ส่งเสริมภูมิปัญญา” ณ ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

บรรยากาศในวันนี้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าขาวม้าคาดเอว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ดังนี้ ท่าขามเกษตรพอเพียง, เทศบาลตำบลขนอม, มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม, กระทรวงสาธารณสุข, กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช, สมาคมท่องเที่ยวขนอม, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำเนินงานบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมืออาชีพ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยผู้เข้าร่วมงงานจะต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัย 100%

สำหรับกลุ่มท่าขามเกษตรพอเพียง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าขามเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในชุมชนบางโหนด เขตเทศบาลตำบลขนอม ซึ่งเป็นกลุ่มที่จดแจ้งในสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตร จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ท่าขามเกษตรพอเพียง” มีเล้าไก่ไข่อารมณ์ดีที่เป็นที่รู้จักของชาวขนอม มีพื้นที่ในการเกษตรไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ติดชายทะเลและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและอาชีพรับจ้างทั่วไปที่ต่อเนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยว แต่ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนก็ยังดำเนินชีวิตกันโดยมีการปลูกผักปลอดสาร ชุมชนได้รวมตัวกันเพื่อให้มีความยั่งยืนทางด้านอาหาร ประกอบกับ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระลอก 3 ทำให้ชุมชนได้นำผลผลิตออกมาจำหน่าย ทั้งภายในและภายนอกชุมชน นอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ เช่น การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าที่หลากหลาย ผลักดันให้เกิด Smart Farming โดย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม นำมาทำตลาดร่วมกัน ทำให้ตอนนี้ที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของหลายหน่วยงาน และพัฒนาสู่ตำบลต้นแบบชุมชนเข้มแข็งต่อไป