กสส.ประกาศผลคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยยึดหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจและสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ และมีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นแบบอย่างสำหรับสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1. กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จังหวัดอุบลราชธานี 3. สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จำกัด จังหวัดสุรินทร์ 4. สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จังหวัดสงขลา 5. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด จังหวัดราชบุรี 6. สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือสร้างดู่ จำกัด จังหวัดสกลนคร 7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 8. สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด จังหวัดบึงกาฬ 9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี และ 10. กลุ่มเกษตรกรทำนาธารทอง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้ง 10 แห่ง จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 

สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 10 แห่ง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์อื่นๆ ในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองค์กร โดยมีการน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ และส่งเสริมสมาชิกของตนเองให้ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง รู้จักการออม การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สร้างวินัยในการใช้จ่ายและสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกให้อยู่ดีกินดีต่อไป