ครม.ไฟเขียว ร่างพระราชกำหนดเรือไทย-เดินเรือ รับมือการประเมิน IUU ก.ค.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติกำหนดเรือไทยพ.ศ. … เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 บังคับใช้มานานและไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงในเรื่องการกำกับดูแลกองเรือไทย ระบบทะเบียนเรือไทย ตรวจสภาพเรือไทย การจัดการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยของเรือและอุปกรณ์ประจำเรือ การจดทะเบียนจำนองและบุริมสิทธิเหนือเรือไทย รวมถึงคนประจำเรือทั้งระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินของสหภาพยุโรป (IUU) ในเดือน ก.ค.60 ให้สามารถแก้ปัญหาการทำประมงได้อย่างยั่งยืน

โดยร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. …มีทั้งหมด 14 หมวด ได้แก่ เรือไทยและการจดทะเบียนเรือไทย, หนังสือทะเบียนเรือไทย เมืองท่าจดทะเบียนและนายทะเบียน การตรวจสอบเรือไทย การจัดการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยของเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว การจดทะเบียนจำนองและบุริมสิทธิเหนือเรือไทย การจำนองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการต่างๆ เกี่ยวกับเรือไทย สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของเรือไทย คนประจำเรือ และการจัดคนเข้าทำการในเรือไทย อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เบ็ดเตล็ด และบทลงโทษ

ขณะที่พระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. … มีทั้งหมด 11 หมวด ได้แก่ การเดินเรือ การจอดเรือเขตทางน้ำ สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำทางน้ำ และการใช้ทางน้ำ การนำร่อง การลากจูงเรือ ความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือ การสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำและการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การป้องกันโรคติดต่อ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซากทรัพย์สิน การประกอบการขนส่งคนโดยสารทางน้ำประจำเส้นทาง เบ็ดเตล็ด และบทลงโทษ หลังจากนี้จะนำร่างพระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับเสนอกฤษฎีกาต่อไป